Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
Hotărârea Nr. 112 / 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020
HCL Nr. 30/21-04-2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
hclanexe
HCL 30.docx   -
 


CAPITOLUL  I

Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

 

         Art.1. Reguli generale

         (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.

         (2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

         (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.

         (4) Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

         (5) Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

         (6) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă .

         Art.2. Scutiri

         (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru :

         a)clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public ;

         b)clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora ;

         c)clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural ;

         d)clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice ;

e)clădirile funerare din cimitire şi crematorii ;

         f)clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare ;

 1. g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;

         h)clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice ;

         i)clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat ;

         j)clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;

         k)clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice ;

         l)clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului ;

m)clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;

         n)clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat ;

         o)clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice ;

         p)clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. A), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare ;

         q)clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome « Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat », cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;

         r)clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război ;

         s)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;

         t)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate ;

         u)clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;

         v)clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale ;

 1. w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie ;
 2. x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

         (2) Consiliul local poate  hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri :

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);
 2. b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate ;
 3. c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale ;

d)clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ ;

         e)clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;

         f)clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;

         g)clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;

         h)clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia ;

         i)clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul ;

         j)clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

         k)clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

         l)clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat ;

         m)clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;

         n)clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

         o)clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat ;

         p)clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

         (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

           Art.3 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice :

           (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii.

           (2) Prin cladire rezidentiala se intelege construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

           (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor, sume care se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6 % fata de nivelul anului 2019 :

 

 

          

 

               Tipul     cladirii

                                              Valoarea impozabila

                                                       - lei/mp.-

Nivelurile aprobate pentru anul

                       2019

Nivelurile aprobate pentru

             anul 2020

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii

de apă, canalizare, electrice,

 încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii

de apă, canalizare, electrice,

 încălzire

A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic .

 

       1.013

 

     608

 

      1060

 

 

  636

B.Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic .

 

        304

 

      203

 

         318

 

   212

C.Cladire-anexa cu cadre din beton

armat sau cu pereţii exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate in urma unui

tratament  termic si/sau chimic.

 

       203

 

    177

 

      212

 

  185

D.Cladire-anexa cu pereţii exteriori din lemn,

din piatra naturala, din  cărămidă nearsă, din

 valatuci sau  orice alte materiale nesupuse in

 urma unui tratament termic si/sau chimic

 

       

 

        127

 

   

 

     76

 

     

 

    133

 

 

 

    79

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi

 adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol

si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta,

 in oricare din tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75%  din suma care

s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75%  din suma care

s-ar aplica cladirii

F.In cazul contribuabililor care detine la aceeasi

adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol  si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel  de locuinta, in oricare din tipurile de cladiri

 prevazute  la lit. A-D

 

50 %

 din suma care

s-ar aplica

cladirii

 

50 %  din

suma care

s-ar aplica cladirii

 

50 %

 din suma

care

s-ar aplica

cladirii

 

50 %

 din

suma care

s-ar aplica

cladirii

 

         (4) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din material diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

         (5) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

         (6) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

         (7) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor :

Zona în cadrul     localităţii

Rangul localităţii

 

   IV

A

1,10

 

            Având în vedere faptul că localitatea Mahmudia  este localitate de rangul IV, se vor aplica următorii coeficienţi de corecție:  Zona A : 1,10

 

(8) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

(9) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 1. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 2. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

              Art.4. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice :

 1. a) Clădire nerezidențială – orice clădire care nu este rezidențială.

               (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  1,00 %  asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

               (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (3) În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform prevederilor alin.(1)  de mai sus impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în cazul clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.(art.457 Cod Fiscal).

 

Art.5. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice:

 1. a) Clădire cu destinație mixtă – clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidenț

            (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 Cod Fiscal cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 Cod Fiscal;

            (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 Cod Fiscal.

           (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
 2. b) In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

 

Art.6.Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice:

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 25%, potrivit art 489 din LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 25 %, potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

              (3)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

              (4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

              (5) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

Art.7.Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor:

               (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

               (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor (chiar și pentru acele construcții fără autorizație de construire).

              (3) Pentru clădirile nou construite data dobândirii se consideră după cum urmează:

 1. a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
 2. b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta,cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
 3. c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut înautorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clă

            (4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

            (5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

           (6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui razăteritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

           (7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, întermen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu sa eliberat autorizaţie de desfiinţare.

            (8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

            (9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se

calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

            (10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
 2. b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator,începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare abunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
 3. c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare.

            (11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

            (12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la Compartimentul impozite si taxe  până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

            (13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local , până la data de 25 a lunii următoar celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

            (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

            (15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului (taxei pe clădire).

 

Art.8.Plata impozitului/taxei pe clădiri :

             (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

             (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 10% pentru persoane juridice.

             (3) Impozitul pe clădiri, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral la primul termen de plată.

             (4) În cazul în care contribuabilul are în proprietate mai multe clădiri pe raza comunei Mahmudia ,prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

             (5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă (nu are bonificație).

CAPITOLUL  II

  Impozitul pe teren şi taxa pe teren

 

Art.9. Reguli generale

(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

(3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul.

(4) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă.

(5) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

(6) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

Art.10. Scutiri

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru :

 1. a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement ;
 2. b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora ;
 3. c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural ;
 4. d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice ;
 5. e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
 6. f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
 8. h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
 9. i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
 10. j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
 11. k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
 12. l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
 13. m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
 14. n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 15. o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
 16. p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 17. q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 18. r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 19. s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
 21. u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
 23. w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani ;
 24. x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie ;
 25. y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice ;
 26. z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

(2) Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru :

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;
 4. d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale ;
 5. e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ ;
 6. f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ ;
 7. g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani ;
 8. h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 10. j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
 11. k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 12. l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;

m ) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;

 1. n) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
 2. o) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
 3. p) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
 4. q) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor;
 5. r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor;
 6. s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

             Art.11.Calculul impozitului/taxei pe teren :       

(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, care se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6%   fata de nivelul anului 2019 :

Zona in cadrul

 localitatii

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PE RANGURI DE LOCALITATI LEI/HA

      Niveluri prevazute de lege

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI APROBATE    PENTRU

ANUL 2019       

       

         - LEI/HA

           

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI APROBATE    PENTRU ANUL 2020       

         

       - LEI/HA

 

                IV

                  IV

            IV

A

        711- 1788

                1317

        1378

 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m.p.impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din urmatorul  tabel care se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6%   fata de nivelul anului 2019 :

 

Nr.crt

 

Categoria de folosinta

Nivelul impozitului/taxei, pe rangul localitatii

-lei/ha,  pentru anul fiscal  2019 

zona  A

Nivelul impozitului/taxei, pe rangul localitatii

-lei/ha,  pentru anul fiscal  2020

 zona  A

1.

Teren arabil

                                         28

 

     29

2.

Pasune

                                         21      

 

      22

3.

Faneata

                                         21

      22

4.

Vie

                                         47

     

       49

5.

Livada

                                         54

 

       56

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

                                         28

                   

 

        29

7.

Teren cu ape

                                        15

 

        16

8.

Drumuri si cai ferate

 0

          0

9.

Teren neproductiv

 0

          0

 

           (3)   Acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție de 1,10 corespunzător rangului de  localitate al Comunei Mahmudia  care este IV.

           (3^1) Ca exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au prevazut in satatut, ca obiect de activitate, agricultura;
 2. au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli in desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a).

            (4) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, suma ce , se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6 % fata de nivelul anului 2019, imultita cu coeficientul de corectie corespunzator  prevăzut la art. 457 alin. (6) Cod Fiscal :

 

Categoria de folosinta

 

Impozit (lei) Nivel prevazut de Lege

 Nivelurile aplicate pentru anul fiscal 2019

Nivelurile  aplicate pentru anul fiscal 2020

Teren cu constructii

         22- 31                              

               31

      32

Teren arabil

         42-50                              

               51

      53

Pasune

         20-28                             

               28

 

      29

Faneata

         20-28                              

                28

      29

Vii pe rod, alta decat cea pana la intrarea pe rod.

         48-55                             

                56

      59

Livada pe rod, alta decat cea pana la intrarea pe rod.

         48-56     

                57

      60

Padure sau alt teren  forestier, cu exceptia padurii in varsta de pana la 20 ani si paduri cu rol de protective.

                                       

          8-16                              

 

               12

 

       13

Teren cu ape, altul decat cel cu amenajari piscicole

          1-6                                

                6

 

       6

Teren cu amenajari piscicole

          26-34                                

                34

      36

Drumuri si cai ferate

              0                              

                 0

        0

Teren neproductiv

              0                            

                 0

        0

 

            Art.12. Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la Compartimentul impozite si taxe locale  din cadrul Primariei comunei  Mahmudia ,  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

           (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

           (4) Orice modificare adusă modificării impozitului/taxei pe teren se declară la Compartimentul impozite si taxe locale ,  în termen de 30 de zile de la data modificări și se impozitează respectiv se scade de la impozit cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

           (5) În cazul în care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile legii nr. 7/1996 republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafetele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru; impozitul se calculează conform noii situații începând cu 1 ianuarie a anului următor a celui în care se înregistrează la organul fiscal lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.

           (6) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
 2. b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
 3. c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

           (7) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

           (8) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la Compartimetul impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Mahmudia , până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, lacare anexează o copie a acestui contract.

           (9) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie, până la data de 25 a lunii

următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

           (10) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

           (11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

           Art.13.Plata impozitului și a taxei pe teren (art. 467 Cod Fiscal).

           (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

           (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% atât pentru persoane fizice cât si pentru persoane juridice.

           (3) Impozitul pe teren, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

           (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza comunei Mahmudia,  prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

            (5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

CAPITOLUL  III

   Impozitul pe mijloacele de transport

 

            Art.14. Reguli generale

             (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.

            (2) Impozitul se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

             (3) Impozitul se plătește la bugetul local al comunei Mahmudia pentru persoanele care au domiciliul, sediul  sau punctul de lucru în comuna Mahmudia.

             (4) În cazul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul se datorează de locatar.

            Art.15. Scutiri

       (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru :

       a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului ;

         b)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului ;

         c)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului ;

         d)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. B) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului ;

         e) mijloacele de transport ale instituţiilor publice ;

         f)mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public ;

       g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

       h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral ;

       i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă ;

       j) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului ;

       k) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural ;

       l) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii ;

       m) autovehiculele acţionate electric;

       n) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

       o) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

       (2) Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

       (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

 

              Art.16. Calculul impozitului pe mijloacele de transport

               (1)În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor, suma care  se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6% fata de nivelul anului 2019 :

 

Nr. Crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică      

           Lei/200 cmc. sau fracţiune din aceasta 

 

Nivelurile aprobate pentru anul 2019

Nivelurile aprobate pentru anul 2020

  I.Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)     

 

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv   

 

 

8

 

 

8

2

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc                           

 

9

 

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv                                      

18

19

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv                                      

73

76

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv                                      

146

153

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc

294

308

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

25

8

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv                 

30

31

9

Tractoare înmatriculate  

18

19

           II. Vehicule înregistrate

 

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cmc

 

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc                                             

3

3

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate  > 4.800 cmc                                             

5

5

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

61 lei/an

64  lei/an

 

       (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

       (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

       (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor , suma care, se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6% fata de nivelul anului 2019 ;

 

            Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul (ȋn lei/an)

Axe motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de  13 tone                                     

0

144

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de  14 tone

144

400

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de  15 tone

400

562

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   18 tone

562

1.273

5

Masa de cel puţin 18 tone

562

1.273

II

3 axe

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   17 tone

144

251

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   19 tone

251

516

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   21 tone

516

670

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   23 tone

670

1.032

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   25 tone

1.032

1.604

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   26 tone

1.032

1.604

7

Masa de cel puţin 26 tone

1.032

1.604

III

4 axe

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   25 tone

670

679

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de  27 tone

679

1.060

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de  29 tone

1.060

1.683

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de  31 tone

1.683

2.496

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de  32 tone

1.683

2.496

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.683

2.496

           

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor, suma care, se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6% fata de nivelul anului 2019 ; :

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată

maximă admisă

Impozitul (ȋn lei/an)

Axe motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ȋ

2+1 axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

65

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

65

149

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

149

348

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

348

451

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

451

813

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

813

1.426

9

Masa de cel puţin 28 tone                   

813

1.426

II

2+2 axe                                                                

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

140

325

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

325

535

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 

535

785

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 

785

948

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 

948

1.557

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 

1.557

2.161

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 

2.161

3.281

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 

2.161

3.281

9

Masa de cel puţin 38 tone                   

2.161

3.281

III

2+3 axe                                                                

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.720

2.394

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.394

3.253

3

Masa de cel puţin 40 tone                   

2.394

3.253

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.520

2.110

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.110

2.918

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.918

4.317

4

Masa de cel puţin 44 tone                   

2.918

4.317

V

3+3 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

864

1.045

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.045

1.562

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.562

2.486

4

Masa de cel puţin 44 tone                   

1.562

2.486

 

       (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor, suma care , se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6 % fata de nivelul anului 2019  :

Masa totală maximă autorizată

Impozit aprobat

 pentru anul 2019

-Lei-

Impozit aprobat

 pentru anul 2020

-Lei-

a) Până la 1 tonă, inclusiv                                 

9

9

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

36

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                  

53

55

d) Peste 5 tone                                             

65

68

(8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

             (9) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apa

Impozit aprobat pentru anul 2019

                     - Lei

Impozit aprobat pentru anul 2020

- Lei

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz  

 personal                                                  

                  21

                     22

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri             

                57

                   60

3. Bărci cu motor                                         

                213

                   223

4. Nave de sport şi agrement                               

                1134

                   1186

5. Scutere de apă                                         

                213

                  223

6. Remorchere şi împingătoare:                            

                   x 

                     x

 a) până la 500 CP, inclusiv                               

                566

                  592

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv              

                 921

                 963

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv             

               1416

                 1469

d) peste 4000 CP                                          

               2266

                 2370

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din    acesta                                                     

                184

                  192

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                    

                  x

                   x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,inclusiv                                                 

                184

                 192

b)  cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi  până la 3000 de tone, inclusiv                 

                284

                  297   

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone      

                496

                  519

 

Art.17.Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport

1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

            (2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

            (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

            (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

            (5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

             (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 1. a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
 2.  b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;
 3. c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

            (7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

             Art.18.Plata impozitului

              (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

              (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de  10% .

              (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei Mahmudia , suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

CAPITOLUL  IV

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

           

             Art.19. Reguli generale

1.Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată înprezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

Art.20.(1) Pentru anul 2020 se  percepe taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural (calculata conform art.474 alin.1 Cod fiscal ),   indexata cu 4,6% fata de nivelul anului 2019,  dupa cum urmeaza:

 

 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

Nivelurile stabilite pentru

 anul 2019

-Lei

Nivelurile stabilite pentru

anul 2020

-Lei

a)până la 150 m2, inclusiv         

3

          3

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv    

4

           4

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv    

5

           5

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv    

6

           6

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 

7

           7

f) peste 1.000 m2                   

7 + 0,01 lei/m2,                                      pentru fiecare m2   care depăşeşte    1.000 m2

 

7 + 0,01 lei/m2,                                      pentru fiecare m2   care depăşeşte    1.000 m2

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            (2)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului  15 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(5)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin.(4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

 1. a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
 2. b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 Cod Fiscal;
 3. c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de ladata la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al din cadrul Preimariei comunei Mahmudia ;
 4. d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Mahmudia , are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
 5. e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al Primariei comunei Mahmudia a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea comunei Mahmudia.

(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

Art.21.(1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune si explorare si se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje si excavări cu  valoarea de 15 lei.

(2)În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

Art.22. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioscuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe căile si în spaţiile publice este de  8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie .

Art.23.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si bransamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu  este de  14 lei, pentru fiecare record .

Art.24.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 9 lei.

Art.25. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi (art.475 Cod Fiscal).

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare  este de  21 lei.

(2) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor si 932 - Alte activităţi recreative si distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei Mahmudia, , în a cărui rază administrativ – teritorială se desfăsoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective,  taxa  indexata cu 4,6% fata de nivelul anului 2019,  dupa cum urmeaza:

 

Denumire activitatii de alimentatie publica/Cod CAEN

Nivelurile stabilite pentru anul 2019

         - lei

Nivelurile stabilite pentru anul 2020

         - lei

CAEN 561 -   restaurante cu 50 mp

810

         847

CAEN 561   - restaurante cu 51-100 mp.

1013 lei

        1060

CAEN 561    -restaurante cu 101-150 mp.

1216 lei

         1272

CAEN 561    -restaurante 151-200 mp.

1520 lei

         1590

CAEN 561    -restaurante 201-300 mp.

2026 lei

          2119

CAEN 561    -restaurante cu 301-500 mp.

3040 lei

          3180

CAEN 561    -restaurante peste 500 mp.

4052 lei

         4238

caen 563      - baruri

507 lei

           530

CAEN 932    - alte activitati recreative si distractive 50 mp.

152 lei

           159

CAEN 932    - alte activitati recreative si distractive 51 – 500 mp.

304 lei

           318

CAEN 932    - alte activitati recreative si distractive  peste  500 mp.

4052 lei

          4238

            (3)Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, indexata cu 4,6% fata de nivelul anului 2019  este de 85 lei inclusiv .

 

             Art.26.  Scutiri

       (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele :

       a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război ;

       b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

       c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă ;

       d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului ;

       e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local ;

       f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică ;

       g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii ;

       h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului ;

       i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural ;

         j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii ;

       k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

       (2) Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

       a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

       b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii ;

       c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 1. d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective ;

CAPITOLUL  V

  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

 

            Art.27. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

       (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

       (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

        (3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

       (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

       (5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local este de 3%.

       (6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

       (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

            Art.28. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

       (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 23, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al oraşului, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

       (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel :

       a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 33 lei, inclusiv ;

       b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de până la 24 lei, inclusiv.

       (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

       (4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

       (5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

            Art.29. Scutiri

    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

    (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 23 fiind plătită de această ultimă persoană.

    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

    (4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

    (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

 

CAPITOLUL  VI

Impozitul pe spectacole

 

            Art.30. Reguli generale

       (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

       (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

            Art.31. Calculul impozitului

       (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

       (2) Consiliul local hotărăşte cota de impozit după cum urmează :

         a) 2% în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională ;

       b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. A).

       (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

       (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de :

       a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul ;

       b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente ;

       c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente ;

       d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori ;

       e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole ;

       f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

            Art.32. Scutiri

     Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

            Art.33. Plata impozitului

       (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

       (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

CAPITOLUL  VII

Taxe speciale

            Art.34. Taxe speciale

       (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliul local poate adopta taxe speciale.

       (2) Domeniile în care consiliul local poate adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

       (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

            Art.35. Scutiri

       (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 29, pentru următoarele persoane fizice sau juridice :

         a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război ;

       b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

       c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

       d)fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural ;

       e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii ;

       f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

 

 

CAPITOLUL  VIII

Alte taxe locale

 

            Art.36. (1) Taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator este în sumă de 43 lei/an/buc., conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015  Persoane Juridice/Persoane Fizice, astfel :

 1. autocositoare;
 2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu);
 3. autogreder sau autogreper;
 4. buldozer pe pneuri;
 5. compactor autopropulsat;
 6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri;
 7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
 8. freză rutieră;
 9. încărcător cu o cupă pe pneuri;
 10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;
 11. macara cu graifer;
 12. macara mobilă pe pneuri;
 13. macara turn autopropulsată;
 14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:
 15. lucrări de terasamente;
 16. construcţia şi întreţinerea drumurilor;
 17. decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;
 18. finisarea drumurilor;
 19. forat;
 20. turnarea asfaltului;
 21. înlăturarea zăpezii;
 22. şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;
 23. tractor pe pneuri;
 24. troliu autopropulsat;
 25. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;
 26. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;
 27. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;
 28. vehicul pentru marcarea drumurilor;
 29. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;
 30. motostivuitor (autostivuitor);
 31. şi altele asemenea.

           (2)Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili – persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referinţă.

          (3) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

          Art.37- Se aproba procedura privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 486 alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , dupa cum urmeaza:

        - Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul contribuabililor –persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referinţă. Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

- Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare cu incepere de la intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au obligatia depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale.

- Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

- Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL – 016.

- Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

            Art.38 Taxe speciale - art.484 din Codul Fiscal. Taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala- Persoane Juridice/Persoane Fizice .

            a)Toţi contribuabilii persoane juridice şi fizice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

            1.Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 21 lei;

 1. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

           Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Compartimentul impozite si taxe locale din cadrul Primariei Mahmudia  pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale( birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

           Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

           Art.39.- Se aproba regulamentul – privind stabilirea taxei pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala- Persoane Juridice/Persoane Fizice  :

           Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

            Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

             Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

              Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

             Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de internet.

             Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.

             Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

             Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.

             Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

             Toţi contribuabilii persoanele juridice/persoanele fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

              - Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 21 lei.

             - Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

             Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Compartimentul impozite si taxe locale pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale ( tehnica de calcul, mobilier), materiale( birotica, consumabile), obiecte de inventar.

             Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

                        Art.40.Pentru uitilizarea Pietei publice din localitatea Mahmudia si a zonelor adiacente pietei, pentru anul 2019 (art.486 alin.1 Cod Fiscal ) se stabilesc urmatoarele taxe:

 

Nr.crt.

                      Denumirea taxei

Nivelurile stabilite pentru anul 2019

   -Lei

Nivelurile stabilite pentru anul 2020

    -Lei

1.

Taxa pentru folosirea meselor si tarabelor din piata

     3 lei/mp./zi

3 lei/mp./zi

2.

Taxa pentru folosirea platoului si alte spatii din piata

     3 lei/mp./zi

3 lei/mp./zi

3.

Taxa pentru folosirea cantarelor

     3 lei/mp./zi

3 lei/mp./zi

4.

Taxa pentru folosirea halatelor la sectorul lactate

     1 leu/buc./zi

1 leu/buc./zi

5.

Taxa pentru vanzarea de legume , fructe  direct din vehicule sau autovehicule

 

      3 lei/mp./zi

3 lei/mp./zi

6.

Taxa pentru comercializarea de animale sau pasari din custi sau tarcuri:

-          Pasari mari

-          Pasari mici

 

 

      2 lei/mp./zi

      1 leu/mp/zi

 

 

2 lei/mp./zi

1 leu/mp/zi

 

7.

Taxa pentru ocuparea locurilor publice din piata publica si zona adiacenta pietei, necesare vanzarii produselor rezultate din exercitarea unei activitati autorizate pe cont propriu sau produselor de ocazie.

 

      

        5 lei/mp/zi.

 

 

5 lei/mp/zi.

8.

Taxa pentru comercializarea brazilor, pe platoul pietei sau zonelor adiacente pietei.

 

         1 leu/buc./zi

 

1 leu/buc./zi

9.

Taxa pentru comercializarea direct din butoaie, canistre, alte vase de peste 10 litri, amplasate pe platoul pietei sau zonele adiacente pietei.

 

         3 lei/buc./zi

 

3 lei/buc./zi

10.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor din piata sau zona adiacenta pietei pentru vanzarea de cereale.

 

          2 lei/sac/zi

       

  2 lei/sac/zi

 

11.

 

Taxa ocupare domeniu public pentru vânzarea de pepeni şi varză

 

          5 lei/loc/zi.

 

5 lei/loc/zi.

12.

Taxa ocupare domeniu public pentru expunere şi

comercializare material lemnos

 

           1 leu/mp./zi

 

1 leu/mp./zi

 

13.

Taxa pentru ocuparea domeniului public cu tonomate, cafea, aparate îngheţată sau alte agregate assimilate.

 

 

           1 leu/mp./zi.

 

1 leu/mp./zi.

Art.41. Pentru terenurile din domeniul  public sau privat al comunei , ocupate de constructiile persoanelor fizice si juridice cu destinatia de ;  garaje, magazii  , adaposturi provizorii pentru animale si pentru care exista contracte de inchiriere cu Primaria comunei Mahmudia ,  pentru ocuparea temporara a unor terenuri din domeniul public sau privat al comunei,  se stabilesc urmatoarele taxe:

Nr.crt.

                        Denumirea taxei

Nivel tarif/taxa/ pentru  anul fiscal  2019

Nivel tarif/taxa/ pentru  anul fiscal  2020

1

Inchiriere teren pentru amplasare chioscuri stradale.

        3 lei/mp/luna

        3 lei/mp/luna

2

Inchirieri teren pentru amplasare garaje/magazii si alte asemenea.

        2 lei/mp./an

2 lei/mp./an

3

Inchirieri teren pentru amenajari terase estivale

        0,50 lei/mp/zi

0,50 lei/mp/zi

4.

Inchirieri teren pentru adaposturi provizorii pentru animale si furaje

        0,60 lei/mp/an

  0,60 lei/mp/an

5.

Comert ambulant pe strazile din interiorul  localitatii Mahmudia

         20 lei/zi

 

  21 lei/zi

 

6.

Taxa cheiaj pontoane plutitore(pe cheu neamenajat – domeniul public al comunei)pentru barci si ambarcatiuni de agrement

 

  507 lei/an/ponton

 

520 lei/an/ponton

7.

Taxa pentru ocuparea temporara la cerere , a cheului neamenajat din localitatea Mahmudia, domeniul public al comunei in scopuri comerciale  altele decat cele destinate activitatilor de transport persoane /cazare/ alimentatie publica. 

 

608 lei /luna /nava /ponton plutitor/ alte asemenea

 

636  lei luna , stationare/   nava /ponton plutitor/alte asemenea

8

Taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public ,  prin andocare la cheurile neamenajate din localitatea Mahmudia, de nave plutitoare sau pontoane plutitoare destinate activitatilor de transport persoane /cazare/ alimentatie publica. 

 

        

 

         -

 

417 lei/ luna/stationare nava/ ponton plutitor /alte asemenea

 

9.

Inchirierea de terenuri accidentate, inundate, pentru amplasarea temporara, de platform din lemn cu sustinere din stalpi din lemn, pentru diferite activitati de agreement , pescuit sportiv si alte asemenea.

 

 

2 lei/mp/an/ teren ocupat

 

 

2 lei/mp/an/ teren ocupat

10.

Taxa ocuparea temporara a  domeniului public al comunei ,  prin amplasarea de terase , instalatii mobile in scop comercial si alte asemenea care sunt   demontabile si  pentru care nu se impune obtinerea de  autorizatie de construire.

   

 2 lei/mp/luna/teren ocupat

 

 

2 lei /mp /luna / teren ocupat

               

                Art.42. Alte taxe locale :( instituite conform art. 486 din Codul Fiscal).

               (1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice după cum urmează:

 1. a) pentru depozitarea de materiale (ex: material lemons, balastru, materiale de constructie, BCA si altele) pe domeniul public si privat al comunei pentru fiecare m.p.de teren ocupat – 10 lei/mp/zi ;
 2. b) pentru realizarea de lucrari pe domeniul public si privat 31 lei pe fiecare metru patrat afectat ;

             Art.43.Se aproba procedura privind instituirea taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice dupa cum urmeaza :

              (1) Autorizatia pentru realizarea de lucrări pe domeniul public si privat se va elibera de către compartimenul urbanism, dupa obtinerea avizului favorabil emis de catre primar .

            (2) Autorizatia prevazuta la alin.(1) se emite, ca urmare a cererii depuse de persoanele fizice sau juridice interesate, după încasarea în prealabil a contravalorii taxei prevazută la art.36 alin.(1)  lit.b).

            Art.44(1) Taxa speciale art.484 Cod Fiscal. Taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civila duplicat si transcrierea in regim de urgenta a actelor de stare civila.

              a)Toţi contribuabilii persoane  fizice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgenţă , a certificatelor de stare civila duplicat si transcrierea in regim de urgenta a actelor de stare civila,  după cum urmează :

               1.Pentru emiterea in regim de urgenta a unui certificat de stare civila duplicat (certificat nastere, certificat  de casatorie, certificate de deces), respectiv în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 21 lei/certificat;

           2.Pentru transcrierea  in regim de urgenta a  actelor de stare civila   respectiv în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 106 lei/transcriere act.

           Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Compartimentul stare civila  din cadrul Primariei Mahmudia  pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale( birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

           (2) Taxa pentru pentru indeplinirea procedurii  de divort pe cale administrativa (art.486 alin.4 Cod Fiscal) se stabileste o taxa de 530  lei. Taxa se face venit la bugetul local.

         Pentru îndeplinirea procedurii de desfacere a căsătoriei, cetăţenii trebuie să prezinte următoarele documente :

            - Actele de identitate ale celor doi soţi (copii şi original)

             - Certificatele de naştere ( copie şi original)

            - Certificatul de căsătorie ( copie şi original)

           În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru depunerea dosarului de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă soţilor li se acordă un termen de 30 de zile de gândire.

           După expirarea termenului, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie în ceea ce priveşte desfacerea căsătoriei,solicitându-se în acest sens o declaraţie scrisă.După primirea numărului certificatului de divorţ,ofiţerul de stare civilă eliberează fiecăruia dintre cei doi soţi un certificat de divorţ.

           Conform Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 art.486,alin(4) sumele încasate pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă sunt depuse în contul Primăriei comunei Mahmudia.

          Art.45.  Se aproba regulamentul – privind stabilirea taxei pentru emiterea în regim de urgenţă  a certificatelor de stare civila duplicat si transcrierea in regim de urgenta a actelor de stare civila  :

           Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

           Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

           Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

           Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

           Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de internet.

           Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.

           Taxele speciale se încasează numai de la persoanele persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

           Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.

           Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

           Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Compartimentul stare civila ,  pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale

 ( tehnica de calcul, mobilier), materiale( birotica, consumabile), obiecte de inventar.

Art.46. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Consiliul Local este de 32 lei.

             Art.47. (1) Taxa de identificare in arhiva a documentelor si eliberarea la cerere , copii dupa astfel de documente, create de catre Consiliul local si Primaria comunei Mahmudia:

 

 

Nr.crt.

   Denumire taxa

Cuantumul taxei pentru anul 2020

               

 

1.

Taxa speciala de identificare in arhiva a documentelor, de copiere  si certificare

-          Format A4

-          Format A3

      

 

                  10 lei/pagina      

                  15 lei/pagina

 

 

2.

Pentru punerea  la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea acestora,  extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din comuna Mahmudia ,  pe suport electronic(de tip CD, DVD, stick USB sau altul asemenea) sau pe suport hârtie.

 

 

 

   52 lei/ extras din Registrul electoral, pe suport electronic(de tip CD, DVD, stick USB sau altul asemenea) sau pe suport hârtie.

 

 

(2) Modul de calcul, incasarea taxei speciale de identificare in arhiva a documentelor si eliberarea la cerere unor astfel de documente:

 • Dupa inregistrarea cererii , cu rezolutia Primarului, responsabilul cu arhiva unitatii va verifica in arhiva, existenta documentului solicitat, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii.
 • Persoana interesata va achita la caseria Primariei suma stabilita in functie de calculul efectuat de functionarul responsabil cu arhiva unitatii.
 • Documentul/documentele de arhiva vor fi inmanate persoanei interesate de catre responsabilul cu arhiva unitatii numai dupa certificarea acestor documente ,,conform cu originalul,, de catre secretarul comunei Mahmudia.

                (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoane fizice autorizate, asociaţii familiale şi societăţi comerciale este de 209  lei. Autorizaţiile se vizează anual până la data de 31 martie a anului în curs, taxa fiind de  50  % din taxa de eliberare.

 Art.48.Pentru anul 2020 se instituie taxa  eliberare aviz colectare deşeuri industriale reciclabile, taxa  constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie în scopul protecţiei mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei comunei Mahmudia , prin înlăturarea efectelor nedorite ale activităţii de strângere, sortare şi depozitare a  deşeurilor industriale reciclabile.

              Taxa se achită de către toţi agenţii economici care desfăşoara activitatea de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. Taxa este stabilita in suma  de 106 lei/an fiscal 2020.

            Art.49. Pentru lucrarile de dezafectare, demolare, dezmebrare – anexe gospodaresti, efectuate conform aviz/autorizatie in baza Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de catre persoanele fizice se  instituie  taxa de 106 lei aviz/autorizatie.

          Art.50. Pentru lucrarile de dezafectare, demolare, dezmebrare – constructii industriale, efectuate conform aviz/autorizatie in baza legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de catre persoanele juridice se  instituie  taxa de 1013 lei aviz/autorizatie.

         Art.51. Se stabilesc chiriile pentru spatiile din domeniul public  al comunei Mahmudia  după cum urmează :

 

Nr.crt.

 

                         Denumire   taxa

Nivel  taxa stabilita/aprobata pentru anul  fiscal  2019

Nivel  taxa stabilita/aprobata pentru anul  fiscal  2020

1.

Inchiriere sala mare a Caminului cultural, pentru sedinte organizate de ONG-uri, formatiuni politice , etc.

       203 lei /8 ore

   212 lei/8 ore

Art.52 (1) Pentru anul 2020 se aprobă tarifele de trecere  cu nava   tip  remorcher bac motor ( BM) peste fluviul Dunarea , brat Sf.Gheorghe, localitatea Mahmudia, judetul Tulcea  la acelaşi nivel pentru ambele sensuri de trecere, dupa cum urmeaza :

 Nr.crt.

         Denumirea categoriei de transport

                Tarif unitar- Lei

1.

Pasageri

                       1

2.

Bicicletă (inclusiv biciclist)   

                       3

3.

Motocicleta/motoscuter

                       6

4.

Animale mici(ovine, caprine,porcine)

                       5 lei/cap/animal

5.

Animale mari(bovine,cabaline)

                     10 lei/cap/animal

6.

Caruta 1 cal

                       20

7.

Caruta 2 cai

                       25

8.

Autoturism 0-1 To (inclusiv  soferul)

                       23

9.

Autoturism1-2 To (inclusiv  soferul)

                       25

10.

Autoturism papuc/Autoutilitara(inclusiv  soferul)

                       25

11.

Peridoc 1 Axa

                       15

12.

Peridoc 2 Axe

                       17

13.

Semiremorca 1 Axa

                         8           

14.

Semremorca 2 Axe

                       12

15.

RULOTA REMORCATA

                       20

16.

RULOTA AUTOPROPULSATA                  

                       35

17.

MICROBUZ 1.5 TO SAU 8+1 PERS

                       28

18.

MICROBUZ 2-3 TO SAU

 PESTE 9 PERS.                                               

                      32

19.

TRACTOR 45-65 CP                                      

                      28

20.

TRACTOR 45-65 CP CU PLUG                    

                      32

21

TRACTOR 45-65 CP CU DISC                      

                      33

22.

TRACTOR 45-65 CP.  CU SEMANATOARE                                     

                      37

23

TRACTOR 45-65 CP. SEMIREMORCA GOALA                             

                      35

24

TRACTOR 45-65 CP. SEMIREMORCA INCARCATA                     

                      45

25

TRACTOR 100 CP                                          

                      40

26

TRACTOR 100 CP CU PLUG                        

                      55

27

TRACTOR 100 CP CU DISC                          

                      55

28

TRACTOR 100 CP CU SEMANATOARE    

                      55

29

REMORCA CAP. TRANS. MARFA 3-7 TO GOALA                

                     14

30

REMORCA CAP. TRANS.MARFA 3-7 TO INCARCATA                          

                     20

31

REMORCA CAP. TRANS.MARFA TESTE 7 TO GOALA                          

                      25

31

REMORCA CAP. TRANS.MARFA PESTE 7 TO INCARCATA                

                      50

32

CAMIONETA 1-2.5 TO CAP.TRANS. MATFA GOALA                                    

                     32

33

CAMIONETA 1-2.5 TO CAP. TRANS. MARFA INCARCATA                         

                     33

34

CAMION 2-4 TO CAP.TRANS. MARFA  GOALA                                  

                     38

35

CAMION 2-4 TO CAP .TRANS. MARFA INCARCATA                          

                     45

36

CAMION 4-8 TO CAP.TRANS. MARFA GOALA                                    

                     57

37

CAMION 4-8 TO CAP.TRANS. MARFA INCARCATA                           

                    73

38

CAMION 8-10 TO CAP.TRANS. MARFA GOALA                                      

                    63

39

CAMION 8-10 TO CAP.TRANS. MARFA INCARCATA                             

                    77

40

CAMION 10-16 TO CAP.TRANS. MARFA GOALA                                      

                   70

41.

CAMION 10-16 TO CAP.TRANS. MARFA INCARCATA                             

                   100

42

CAMION 16-25 TO CAP. TRANS MARFA GOALA                                        

                   100

43

CAMION 16-258 TO CAP.TRANS. MARFA INCARCATA                             

                   150

44

PAVILION APICOL                                                

                   140

45

FADROMA 

                     70

46

BULDOEXCAVATOR

                     50

47

BULDOZER   

                     80

48

AUTOMACARA

                     90

49

CIFAROMA

                     120

50

COMBINA

                     100

60

AUTOBUZ  

                       60

61

CURSA SPECIALA PE TIMP DE ZI                     

                      70

             (2) Sumele incasate constituie venituri  la  bugetul  local   al comunei Mahmudia care vor acoperi partial sau total cheltuielile cu : intretinerea navei tip  remorcher bac motor ( BM) proprietatea privata a comunei , asigurare  carburanti , salarii , echipamente , taxe avize  periodice  privind inspectia tehnica.

Art.53 Tarifele prevăzute la art.52 alin.(1) de mai sus se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.

Art.54 Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele deținute în proprietate sau, după caz, utilizate în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

            a)serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 1. b) serviciile de ambulanță;

             c)autoturismele si utilajele din dotarea Primariei comunei Mahmudia

            d)vehiculele care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu;

            e)autovehicule care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

            Art.55 Pentru inchirierea utilajelor buldoexcavator si tractorul cu remorca   proprietatea privata a comunei Mahmudia de catre persoane fizice si juridice  se  instituie si se aproba urmatoarele tarife :

 1. 130 lei/ora inchiriere buldoexcavator cu carburantul proprietarului utilajului;
 2. 100 lei/ora inchiriere tractor cu remorca cu carburantul proprietarului utilajului;

            Art.56 .(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni (art.493 Cod Fiscal) :

 1. a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2)  din Codul Fiscal ;
 2. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal.

            (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74 lei la 296  lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 296 lei la 737 lei.

            (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei.

            (4^1) Necomunicarea informatiilor si documentelor de natura celor prevazute la art.494 alin.(12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 530 lei la 2651 lei.

            (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

            (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

            (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

            (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.           

          Art.57. Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a comunei Mahmudia  lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local Mahmudia (art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscal restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este:

- pentru persoane fizice      = 5 000 lei

- pentru persoane juridice  = 10 000 lei.

Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.

In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

            Art.58. Se stabileste majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădirile neângrijite situate in  intravilanul localitatii Mahmudia (art.489 alin.5 Cod Fiscal).

            Art.59. Se stabilesc criteriile de incadrare in categoria ”clădiri neîngrijite”după cum urmează;

 1. a) fațade degradate – tencuială căzută – vopsea scorojită;
 2. b) zidărie distrusă- pereti crăpați- cărămizi in pericol de cădere;
 3. c) șarpantă distrusă;
 4. d) învelitoare lipsă/degradată(corodată excesiv, elemente libere ce pot produce accidente);
 5. e) tîmplărie (uși, ferestre) distrusă, lipsă, neîngijită care produc disconfort vizual si termic ;
 6. f) elemente arhitecturale distruse sau degradate ce pot pun in pericol viața,sănătatea si integritatea fizică;
 7. g) elemente de zidărie, tîmplărie si șarpantă care prin starea de degradare sau prin depozitare necorespunzătoare pot distruge structuri de rezistență sau pot bloca spații comune de locuit, alei pietonale;
 8. h) lipsa împrejmuirii la imobilele nefolosite si abandonate ;

Art.60.Sunt încadrate in categoria ”clădiri neîngrijite”, imobilele care întunesc cel putin unul dintre criteriile prevazute la art.50.

Art.61.(1) Se stabileste majorarea  impozitul pe teren cu  500% pentru terenul agricol nelucrat  timp de 2 ani consecutiv, incepand cu al - 3 -lea an, conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Conditiile de încadrare a terenurilor neîngrijite, situate în intravilan, cât şi a celor agricole nelucrate sunt:

a)Terenuri neîngrijite:

-terenuri pe care sunt depozitate deşeuri menajere;

-terenuri pe care sunt depozitate resturi rezultate din activiatea de constructie;

-terenuri acoperite cu vegetaţie sălbatică (buruieni, mărăcinişuri, etc.);

-terenuri care nu sunt igienizate prin eliminare a deşeurilor de orice categorie;

-terenuri acoperite de tufişuri şi altă vegetaţie forestieră spontană;

-terenuri pe care sunt depozitate deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală;

- terenuri pe care se acumulează ape menajere sau ape uzate rezultate din activitati industriale;

- terenuri pe care sunt deversate diverse riziduri;

             - terenuri  acoperite cu buruieni sau gunoaie, astfel încât să nu respectate bunele condiţii de agromediu.

b)Terenuri agricole nelucrate: orice suprafaţă de teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu destinaţie agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor.

c)Terenul necultivat este acel teren agricol care este lăsat necultivat în mod voit, dar trebuie să fie întreţinut, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiţii de agromediu.

Art.62. Se stabileste majorarea  impozitul pe teren cu  500%  pentru terenul agricol intravilan  neingrijit  ,  conform art. 489, alin. (5-6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art.63.Sunt încadrate in categoria ”terenuri  neîngrijite”, imobilele care întunesc cel putin unul dintre criteriile prevazute la art.50. lit.a).

Art.64 Se aproba incepand cu data de 01.01.2020 instituirea taxei speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul, depozitarea si neutralizare a deseurilor menajere si asimilabile acestora  pentru toti utilizatorii serviciului - persoane fizice , in cuantum de 5,19 lei/persoana/luna , fara TVA , respectiv 6,17 lei/persoana/luna, cu TVA .

Art.65 Se aprobă Regulamentul privind instituirea si administrarea  taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice în comuna Mahmudia  potrivit Anexei nr.1 , parte integranta a prezentei  hotarari.

            Art.66.Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligaţiilor impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.

Art.67.Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, HGR Nr.1/2016 -pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi cu actele normative subsecvente în  vigoare.

            Art.68. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020. 

            Art.69. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Mahmudia , Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

            Art.70 . (1) Prezenta hotarare va fi comunicata:

                           - Primarului  comunei Mahmudia

                           - Prefectului judetului Tulcea

                           - Compartimentului impozite si taxe locale

                           - Persoanelor  interesate

            (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice si prin publicare pe pagina de internet a Primariei comunei Mahmudia.

          

REGULAMENT PRIVIND  INSTITUIREA ŞI ADMINISTRAREA

TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE IN  COMUNA MAHMUDIA

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020,  se instituie taxa specială de salubritate  pentru activităţile de colectare, transport, sortare, depozitare şi neutralizare a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, precum şi pentru alte activităţi conexe pentru toate persoanele fizice care au domiciliul/reşedinţa in comuna Mahmudia .

Art.2. Cuantumul taxei speciale de salubritate  se stabileste  anual şi se aproba prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Mahmudia,  urmărirea şi încasarea taxei speciale urmând a se face de catre  – Compartiment taxe si impozite din cadrul Primariei comunei Mahmudia .

Art. 3. Veniturile obtinute din taxa specială de salubritate se utilizeaza integral pentru sustinerea următoarelor activităţi specifice:

 1. a) colectare, transport, depozitarea si neutralizare a deseurilor menajere si asimilabile acestora pentru toti utilizatorii serviciului - persoane fizice .

 

 2.MODALITĂŢI DE STABILIRE A TAXEI (CONDIŢII ŞI TERMENE DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR DE IMPUNERE)

 

Art. 4 (1) Toate persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta în comuna Mahmudia sunt obligate la plata taxei speciale de salubritate  stabilită prin  prezenta hotărâre.

(2) Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă.

(3)În vederea stabilirii taxei speciale de salubritate , proprietarul imobilului are obligaţia depunerii unei declaraţii de impunere  - Anexa nr. 1 - la compartimentul de specialitate al primăriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic, pentru toate proprietăţile detinute, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresa (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.). Declaraţia de impunere se va depune în 2 exemplare însoţite de copie după actul de identitate, la Compartimentul Taxe si Impozite din cadrul Primăriei comunei Mahmudia pe raza căreia persoanele fizice au domiciliul/ reşedinţa/ deţin proprietatea.

(4) În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei revine moştenitorului /moştenitorilor de drept.

           (5) În situaţia în care contribuabilul - persoana fizică deţine mai multe imobile, acesta trebuie să depună o declaraţie pentru fiecare imobil in parte. Pentru imobilele având destinaţia de case de vacanţă, locuite temporar şi nu sunt imobile de domiciliu sau reşedinţă, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului.

(6) Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice, care sunt date în chirie, comodat sau în altă formă, altor persoane fizice, obligaţia declarării revine proprietarului.

(7) Pentru imobilele aflate în proprietatea comunei Mahmudia, obligaţia depunerii declaraţiei de impunere revine chiriaşilor.

(8) Cetatenilor care lipsesc din localitate cel putin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de munca in strainatate, adeverinta eliberata de institutia de invatamant ( in cazul elevilor si studentilor) sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubritate datorata, in functie de numarul de persoane declarate;

(9) Persoanele prevazute la art. 5, alin. 8) au obligatia de a completa cererea tip pusa la dispozitie de autoritatea locala prin grija Compartimentului impozite si taxe , cu precizarea  perioadei de suspendare de la plata taxei de salubritate.

Art.5 (1) Taxa specială de salubritate  se calculează în baza declaraţiei de impunere a contribuabilului de către Compartimentul Taxe si Impozite din cadrul Primăriei comunei Mahmudia,  utilizatorii casnici urmând a primi înştiinşarea de plată în care se va specifica valoarea taxei de salubritate  datorată pentru anul în curs. Valoarea taxei speciale de salubritate  se va publica la sediul Primăriei si pe site-ul acesteia .

(2) În cazul neprimirii înştiinţării până la termenul de plată, obligaţia de plată subzistă, utilizatorii casnici având obligaţia de a consulta site-ul/avizierul  primăriei pe raza căruia au domiciului/reşedinţa/deţin proprietatea.

(3) În cazul în care intervin modificări în datele prevazute in declaraţia de impunere iniţială, cel in drept, va depune o declaraţie rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor respective, urmând ca modificarea taxei speciale de salubritate  să se efectueze  în maxim  30 zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei rectificative.

(4) În cazul nedepunerii declaraţiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de către organele de specialitate ale autorităţilor locale pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (dosarul fiscal, registrul agricol, etc.). Stabilirea  din oficiu a taxei de salubritate  se face prin emiterea unei decizii de impunere emise  în condiţiile legii.

(5)Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste termenul stabilit prin hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(6)Decizia de impunere pentru taxa specială de salubritate  este prezentată în Anexa nr. 2 pentru utilizatori casnici, constituind în acelaşi timp înştiinţare de plată.

 

Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubritate

 

Art.6 (1) Utilizatorii casnici sunt obligaţi la plata taxei speciale de salubritate  calculată pentru fiecare proprietate deţinuta/închiriată, în funcţie de numarul locatarilor existenţi la adresa respectivă.    

(2)  Taxa speciala de salubritate se va aproba anual prin hotărâre a  Consiliului local si  se va actualiza până la sfârşitul anului în curs pentru anul următor, conform legislaţiei în vigoare.

 

 1. TERMENE SI MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE

 

Art.7  Taxa specială de salubritate  se datorează anual cu termen de plată trimestrial, până în ultima zi a fiecărui trimestru.

Art.8 Cu titlu de excepţie, utilizatorii casnici care au dobândit clădiri după data depunerii Declaratiei -  datorează taxa de salubritate  începând cu prima zi a lunii următoare lunii în care au dobândit/finalizat clădirea,  dar nu mai târziu de 30 de zile de la data dobândirii imobilului. Taxa se calculează/datorează proporţional cu numărul lunilor rămase din anul în curs.

Art. 9 Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere prevazute de Codul de Procedura Fiscala.

Art.10 (1) Taxa specială de salubritate  plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii formulată în acest sens, in conditiile Codului de Procedura Fiscala.

 (2)Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubritate  se aplică măsurile de urmărire şi executare silită prevăzute de legislaţia specială în vigoare - Codul de Procedura Fiscala.

 Art. 11 (1) Taxa speciala de salubritate se poate achita atat in numerar la casieria din cadrul Compartimentului Taxe si Impozite din cadrul Primariei comunei Mahmudia, precum si prin orice fel de instrument de plata agreat. In cazul platilor prin virament, taxa se considera platită la data inscrisă de banca pe instrumentul de plată.

(2) În cazul în care încasarea taxei se face prin executare silita, debitorul va achita toate cheltuielile suplimentare efectuate pentru urmărirea şi incasarea acesteia.

 

 1. FACILITĂŢI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE

 

Art.12 Persoanele fizice care achită anticipat  si integral taxa specială de salubritate  pâna la data de 31 martie a anului respectiv pentru anul in curs, beneficiază de o bonificatie de 10% din valoarea totală a taxei.

Art.13 (1) În cazuri de deces, taxa specială de salubritate  va fi sistată începand cu data de întai a lunii urmatoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se face pe bază de cerere din partea unuia dintre mostenitori , însoţită de documente justificative.

 (2) Persoanele fizice beneficiare de facilităţi fiscale/scutiri de la plata taxei speciale de salubritate  se stabilesc prin hotărârea consiliului local, sumele aferente urmând a fi suportate din bugetul local al unităţii administrativ teritoriale.

(3) Pentru familiile cu mai mult de 2 minori in intretinere  taxa specială de salubritate  se limiteaza la un numar maxim de 2 minori.

 

 1. SANCŢIUNI

 

Art.14(1) Nedepunerea declaratiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste termenul stabiIit prin hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională conform dispoziţiilor legale în vigoare.

  (2) Neplata taxei la termenele stabilite, atrage dupa sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, prevazute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către persoane împuternicite din cadrul  primăriei comunei Mahmudia.

 

 1. ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTULUI TAXE ŞI IMPOZITE

Art.15 Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Mahmudia are  următoarele atribuţii:

 1. a) urmăreşte depunerea declaraţiilor de la persoanele fizice şi asigură înregistrarea acestora;
 2. b) încasează trimestrial de la persoane fizice e taxele speciale stabilite în temeiul Hotărârii Consiliului Local;
 3. c) ţine evidenţa sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari;
 4. d) verifică semestrial sinceritatea declaraţiilor de impunere întocmite de către beneficiarii serviciului de salubritate;
 5. e) întocmeşte evidenţe cu persoanele beneficiare de scutiri/facilităţi de la plata taxei speciale de salubritate ;
 6. f) asigură depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei speciale de salubritate a sumelor încasate în numerar la casieria Primăriei;
 7. g) asigură intocmirea si transmiterea documentelor de executare silita, in conformitate cu prevederile din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. h) asigură urmărirea încasării taxei speciale de salubritate în timpul executării silite;
 9. i) operează în evidenţele proprii, scutirile şi reducerile prevăzute în actele normative/administrative, după caz.

 

 1. DISPOZITII FINALE

 

Art.16 (1) Sumele obţinute din taxa specială de salubritate  vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor cu colectarea şi transportul deşeurilor menajere   de catre prestatatorul  serviciului public de salubrizare aflat in relatii contractuale cu Primaria comunei Mahmudia.

 (2) Soldul la sfârşitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul următor, cu  aceeasi  destinaţie.

(3) Taxa specială de salubritate  va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Local, conform prevederilor legale.

 (4) Acordul utilizatorilor casnici si non-casnici pentru plata taxei se consideră dat ca urmare a necontestării Hotărârii Consiliului Local privind instituirea şi adminstrarea taxei speciale de salubritate  în termen de 30 de zile de la data publicităţii actului administrativ.

 (5) Regulamentul intra în vigoare la data aprobării acestuia.

 (6) Prezentul regulament se modifică în funcţie de actele normative care se adoptă ulterior şi care au incidenţă asupra acestuia.

 

ANEXA 1 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate  datorată de utilizatori casnici

 

                        DECLARAŢIE DE IMPUNERE

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate   pentru utilizatorii casnici în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____

 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar al locuinţei situată în localitatea …………………………. ,str. _____________________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat(ă) în localitatea ______________________ ___,

str.___________________nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, tel/fax, _____________________

 e-mail___________________________________ , născut(ă) la data de ______________, 

posesor al B.I seria ___ , nr.________, C.N.P ________________________ , având locul de muncă la / pensionar _______________________________________________________, declar pe proprie răspundere in solidar cu persoanele care domiciliaza la acesta adresa , cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi etc.):

Numele si prenumele

Calitatea(sot,sotie,fiu,

fiica,chirias,etc)

          CNP sau

    DATA NASTERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    Data________________                                          Semnătura________________

 

                       

 

ANEXA 2 – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate  datorată de utilizatori casnici 

 

DECIZIA DE IMPUNERE

  pentru stabilirea taxei speciale de salubritate

 în conformitate cu H.C.L nr. ____/____________

 

D-lui/D-nei _________________________________având calitatea de proprietar/chirias al spaţiului/locuinţei situat în localitatea …………………………. , str. ___________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat(ă) în localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___,

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. ..../............. privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubritate şi stabilirea cuantumului acesteia şi a Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată:

Numar de persoane

Taxa speciala de salubritate

   Suma de plata

Termene de plata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru neachitarea taxei de salubritate la termenele stabilite, se percep majorări de întârziere conform Codului de Procedura Fiscala.

Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.

Împotriva acestui act administrativ se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile, la Primaria comunei Mahmudia.