×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Județul Tulcea, Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Primăria Mahmudia - Informaţii publice - Strategia de dezvoltare    

Strategia de dezvoltare

Primăria comunei Mahmudia, judeţul Tulcea - Strategia locală de dezvoltare

 
 
 
Planul strategic instituțional al comunei Mahmudia, județul Tulcea - 2023-2025
 
   Subiectul modernizării administrației publice și al Imbunătățirii intervențiilor statului în societate, reprezintă o temă centrală a preocupărilor decidenților publici din România, generată în bună parte de existența deficiențelor structurale în funționarea administrației publice semnalate inclusiv în cadrul recomandărilor specifice de țara formulate de Comisia Europeana pentru anii 2013 și 2014 și a căror remediere constituie obiectiv prioritar al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) pentru perioada 2014-20201.
   Punerea în practica a prioritații tematice "Consolidarea unei capacități administrative eficiente", stabilită în Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR) este susținută fundamental de Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA). Dezvoltarea capacității administrative se referă la un set de schimbări structurale și de proces care permit guvernelor să îmbunătățească formularea și implementarea programelor în vederea obținerii de rezultate sporite.
   Necesitatea de a investi în capacitatea instituțională a constituit una din principalele provocari ale perioadei de programare 2014-2020 și continuă să se mențină și pentru noul exercițiu financiar 2021-2027.
   Planul strategic a fost realizat în cadrul proiectului "Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Județul Tulcea", Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660
 
Strategia de dezvoltare locală comuna Mahmudia 2021-2027
 
   Viziunea de dezvoltare reprezintă un concept strategic ce cuprinde aspectele spațiale și non-spațiale, cantitative și calitative esențiale ce țin de evoluția viitoare a localității. Lipsa unei astfel de viziuni poate duce la o activitate administrativă haotică și la o gestionare ineficientă a resurselor proprii. Astfel, printr-un cadru coerent și o coordonare la nivel strategic, pot fi formulate obiective strategice, permițând o activitate administrativă coerentă și o gestionare eficientă a resurselor proprii. Viziunea de dezvoltare trebuie să fie concretă și cu obiective realizabile.
   Viziunea de dezvoltare a comunei Mahmudia se corelează cu obiectivele pe termen lung ale dezvoltării teritoriale regionale și naționale, ce vizează reducerea disparităților de dezvoltare socio-economică prin creșterea competitivității pe plan economic, dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază, precum și valorificarea eficientă a capitalului uman. Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care implică factorii de decizie, oamenii de afaceri, populația, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul comunității respective. Viziunea comunei Mahmudia pune în centrul preocupării sale dezvoltarea echitabilă pentru toți locuitorii comunei, dezvoltare care să fie în acord cu particularitățile locale ale comunității şi cu principiile dezvoltării durabile, atât de necesară zilelor noastre. Viziunea dezvoltării comunei Mahmudia presupune valorificarea resurselor locale, atragerea investițiilor, revigorarea tradițiilor, reabilitarea infrastructurilor şi punerea în valoare a poziționării geografice.
   Un rol esențial în formularea viziunii îl are dezvoltarea economică sustenabilă, de a cărei evoluție depind toate sectoarele de activitate. De asemenea, până în 2027 se dorește şi creșterea calității serviciilor publice, astfel încât populația să beneficieze de servicii publice – educație, cultură, sănătate, servicii sociale, salubrizare, siguranță şi ordine publice - la standarde europene.