×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Județul Tulcea, Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660
 
>>> Rezultatele proiectului
 
a
Harta site - Primăria Mahmudia - 404 pagina nu există    

 
 
 

Titlul proiectului:
Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia, județul Tulcea - Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660

 

   Comuna Mahmudia, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscal 4794060, cu sediul în comuna Mahmudia, Str. Geolog Vasile Bacalu,  nr. 19, reprezentată legal de domnul Șerpescu Ion, având funcția de primar, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu finanțare europeana „MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA’’

  • Cod SIPOCA 1161 Cod MySMIS 154660  in ziua de 14 octombrie 2023, ora 15:00, la Sala de Consiliu a comunei Mahmudia, județul Tulcea.

   Comuna Mahmudia a derulat începând cu 14.04.2022 proiectul cu titlul „Măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor în cadrul administrației UAT Mahmudia”, în baza contractului nr.6681/14.04.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativa.
   Valoarea totala a proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 2.546.471,45 lei, din care: Valoarea eligibila este de 2.546.471,45 lei; Valoarea neeligibila, inclusiv TVA aferenta acesteia este 0 lei.
Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcata pe categorii de surse de finanțare, fiind reflectata in cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:
   Valoarea totala a proiectului 2.546.471,45 lei  din care: Valoarea eligibila a proiectului -2.546.471,45 lei; Valoarea eligibila nerambursabila – 2.495.542,02 lei; Valoarea eligibila nerambursabila din FSE – 2.164.500,75 lei; Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național – 331.041,27 lei; Cofinanțarea eligibila a Beneficiarului – 50.929,43 lei; Valoarea neeligibila a Proiectului, inclusiv TVA aferenta acestuia – 0 lei.

   Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice furnizate cetățenilor.

Rezultatele proiectului:

   Rezultat program 1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung- Rezultat proiect 1. Elaborarea Planului Strategic Instituțional al UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea 2023-2027

   Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate - Rezultat proiect 2. Sistem informatic integrat ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor și asigurând accesul online la servicii publice gestionate de UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea.
Rezultat program 5. Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, in vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3. 14 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului și 10 persoane din cadrul grupului țintă instruite în domeniul planificării strategice.
În urma implementării activităților,  au rezultat:

1.  Un document „Plan Strategic Instituțional” aprobat prin dispoziție și publicat pe site-ul oficial al instituției;
2. Un set de proceduri operaționale și de sistem de aplicare a Planului Strategic Instituțional; Implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative prin optimizarea proceselor de lucru

          Platforma integrată de servicii electronice include o componentă de Portal (componentă front-office) prin care se expun un număr de minim  5 servicii publice, permițând astfel completarea cererilor sub forma de formulare electronice si transmiterea acestora pe cale electronică, cu posibilitatea încărcării de documente scanate asociate și eliberarea de documente electronice cu valoare juridică de către administrația publică locală.
Utilizatorul final nu va fi dependent de o anumită tehnologie pentru a accesa serviciile, fiind incluse soluții care facilitează incluziunea categoriilor defavorizate. Se vor implementa servicii electronice complete, cu grad de sofisticare 5 (transmitere integral electronică a dosarelor aferente solicitărilor, precum și primirea electronică a răspunsurilor sau a documentelor solicitate, cu semnătură electronică). Prin intermediul soluției implementate sunt avute in vedere următoarele:
a.         furnizarea unui număr cât mai mare de servicii electronice cu/fără autentificarea cetățeanului;
b.         utilizarea conceptului de identitate electronica a cetățeanului;
c.         implementarea de fluxuri integrate de procesare a demersurilor cetățenilor;
d.         informarea publicului cu privire la avantajele utilizării serviciilor furnizate de primărie prin mijloace electronice.

Platforma Integrata de servicii electronice - P.I.S.E.  este compusă din:

  • Portal web de servicii electronice pentru cetățeni
  • Aplicație software de arhivare electronică și managementul documentelor
  • Aplicație software pentru urbanism și cadastru
  • Aplicație SCIM

     Astfel, am reușit să DIGITALIZĂM COMPLET 24 de servicii publice prestate de UAT pentru cetățeni
01-Eliberare duplicate copii documente din arhivă
02-Cerere Delegarea autorităţii părinteşti pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
03-Cerere Modificare, incetare ajutoare pentru încălzirea locuinței         
04-Cerere Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței         
05-Cerere Înscriere în audiență        
06-Cerere Eliberare Certificat de Nomenclatura stradala si adresa          
07-Cerere Autorizație de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale         
08-Cerere Ocupare temporară domeniu public sau privat al UAT
09-Eliberare Autorizație de Spargere          
10-Cerere informații de interes public L544 din2001        
11-Sesizare reclamație petiție         
12-Cerere Eliberare adeverință pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole
13-Cerere Adeverință Rol Agricol
14-Cerere Adeverință Teren Agricol
15-Cerere Adeverință cu Suprafață de Teren deținută pentru APIA
16-Cerere Înregistrarea în Registrul Agricol a contractelor de arendă
17-Cerere Adeverință din care să rezulte ca dețin sau NU dețin teren în proprietate
18-Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
19-Cerere Eliberare certificat de atestare fiscală PF
20-Cerere Eliberare certificat de atestare fiscală PJ
21-Cerere eliberare Certificat de urbanism
22-Cerere Prelungire Certificat de Urbanism
23-Cerere Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
24-Cerere Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

  • Instruirea utilizatorilor și administratorilor soluțiilor informatice implementate.

Prin această activitate s-a avut in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 14 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Obiectivul general al serviciilor de instruire l-a constituit familiarizarea cu componentele soluției informatice implementate, prin însușirea cunoștințelor necesare utilizării aplicațiilor, deprinderea funcționalităților și a modului de folosire a acestora, înțelegerea implicaților și avantajelor raportate la realizarea obiectivelor specifice aferente proiectului.

Activitățile din Faza 4 – Instruire s-au desfășurat conform Planului de instruire care a avut la bază un program de instruire personalizat pentru utilizarea soluțiilor software din cadrul Platformei Integrate pentru servicii electronice implementate în cadrul proiectului, având ca obiective principale:
a. utilizarea generală a fiecărei aplicații informatice din scopul proiectului;
b. adăugarea/modificarea/aprobarea datelor în cadrul fiecărei aplicații informatice din scopul 
proiectului, dar și modul de schimb/integrare al aplicațiilor;
c. utilizarea dedicată fiecărui proces aferent unui serviciu electronic.

Programul de instruire a cuprins 2 sesiuni de instruire, în perioada 18– 22.09.2023

Un rezultat important este că în urma implementării acestui proiect Primăria are un depozit electronic de documente, cu toate documentele în format electronic.
Primăria Mahmudia oferă cetățeanului, prin implementarea Platformei Integrate de servicii electronice, o modalitate complet DIGITALĂ de  primire și soluționare a unui serviciu public prestat

 

>>> Comunicat de presa
 
>>> Rezultatele proiectului