• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mahmudia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 45/21-04-2022 privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ,, CONSTRUIRE AGROPENSIUNE, PISCINA SI IMPREJMUIRE,, satul Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea, beneficiar CRISTEA NATASA 02-05-2022 -
HCL 44/21-04-2022 privind retragerea concesiunii si constatarea desfiintarii deplin drept a contractului de concesiune nr.2639 din 5 iulie 2018 , incheiat intre comuna Mahmudia prin Consiliul Local si S.C.MON JARDIN TURISM SRL 02-05-2022 -
HCL 43/21-04-2022 privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni 02-05-2022 -
HCL 42/21-04-2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,, ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investiție propusă a se realiza prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny 02-05-2022 -
HCL 41/21-04-2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.29 din 21.03.2022 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investitie propusa a se realiza prin Programul National de Investitii Anghel Saligny 02-05-2022 -
HCL 40/21-04-2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 450 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit doamnei MACHEDON RUXANDRA ANDREEA in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 02-05-2022 -
HCL 39/21-04-2022 privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 4119 mp., situat in extravilanul comunei Mahmudia , identificat cadastral in Parcela 519 , categoria de folosinta drum exploatare, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 02-05-2022 -
HCL 38/21-04-2022 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I an 2022 02-05-2022 -
HCL 37/21-04-2022 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute, in favoarea SC.E -DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A pe o suprafata totala de 0,25 mp. teren, proprietate publica a comunei Mahmudia 02-05-2022 -
HCL 36/21-04-2022 privind aprobarea proiectului ,, MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA ‘’ depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 Cod apel: POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) si a cheltuielilor legate de acest proiect 02-05-2022 -
HCL 35/21-04-2022 privind acordarea unui mandat special domnului Ion ȘERPESCU , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea,, în vederea exercitării votului pentru ajustarea prețului practicat de către operatorul regional Aquaserv SA Tulcea pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare- epurare, pentru întreaga arie de operare 02-05-2022 -
HCL 34/21-04-2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mahmudia nr.65 din 10 august 2010 - privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de interes public local UTIL AQUA MAHMUDIA, Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Mahmudia, prin Consiliul Local al comunei Mahmudia 02-05-2022 -
HCL 33/21-04-2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2022 02-05-2022 -
HCL 32/21-04-2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2022 02-05-2022 -
HCL 31/21-04-2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 02-05-2022 -
HCL 30/21-03-2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia , in vederea formarii Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mahmudia pentru anul 2021 15-04-2022 -
HCL 29/21-03-2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA ‘’ investitie propusa a se realiza prin Programul National de Investitii Anghel Saligny 15-04-2022 -
HCL 28/21-03-2022 pentru analiza petitiei doamnei GAVRILA CORNELIA avand ca obiect solicitarea ocuparii unei portiuni din domeniul public al comunei Mahmudia, in zona lucrarilor de investitie ,, Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării”, investitie finanțata prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. 15-04-2022 -
HCL 27/21-03-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 15-04-2022 -
HCL 26/21-03-2022 privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 453 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 57, Parcela A 1198/1/1 , în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în eviden 15-04-2022 -
HCL 25/21-03-2022 privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia, a unui teren, in suprafata de 400 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 57, Parcela A 1198/1/2 , în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 15-04-2022 -
HCL 24/21-03-2022 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2021-2022 pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia 15-04-2022 -
HCL 23/21-03-2022 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.7 din 31.01.2022 - privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi, a imobilului in suprafata de 7750 mp., domeniul public al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31158, inscris in Cartea funciara 31158 intravilan - UAT comuna Mahmudia 15-04-2022 -
HCL 22/21-03-2022 privind aprobarea eliminarii exceptiei instituite in cuprinsul pct.4 art.13 alin.(3) din regulamentul adoptat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.4 din 31 ianuarie 2022- privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea , sortarea , transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivel de UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea 15-04-2022 -
HCL 21/21-03-2022 privind alocarea de la bugetul local al comunei Mahmudia a unor fonduri pentru Parohia ortodoxa ,,Sfantul Nicolae de Vara,, din comuna Mahmudia, judetul Tulcea 15-04-2022 -
HCL 20/21-03-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2022 15-04-2022 -
HCL 19/21-03-2022 privind atribuirea de denumiri de strazi in comuna Mahmudia si introducerea lor in nomenclatorul stradal al comunei Mahmudia , judetul Tulcea 15-04-2022 -
HCL 18/21-03-2022 privind aprobarea nivelului tarifelor percepute de catre societatea UTIL AQA MAHMUDIA SRL , societate comerciala cu raspundere limitata , cu asociat unic comuna MAHMUDIA , pentru serviciile de trecere peste fluviul Dunare, brat Sf.Gheorghe, cu nava tip remorcher- CORSAR 1 15-04-2022 -
HCL 17/11-02-2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2022 08-03-2022 -
HCL 16/11-02-2022 de modificare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.82 din 29 octombrie 2021 - privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,, MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA" propus spre finantare in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 08-03-2022 -
HCL 15/11-02-2022 de modificare a Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.72 din 30 septembrie 2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, Asfaltare strazi in comuna Mahmudia, judetul Tulcea ,, propus a se realiza in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny". 08-03-2022 -
HCL 14/11-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 08-03-2022 -
HCL 13/11-02-2022 privind aprobarea bugetului initial al creditelor interne pentru anul 2022 08-03-2022 -
HCL 12/11-02-2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala a Comunei Mahmudia pentru perioada 2021-2027 08-03-2022
HCL 11/31-01-2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Mahmudia altele decat cladiri , aflate in stare de functionare, in vederea disponibilizarii si transmiterii acestor bunuri , fara plata , catre alte institutii publice/autoritati publice 25-02-2022 -
HCL 10/31-01-2022 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2021 25-02-2022 -
HCL 9/31-01-2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2022 25-02-2022 -
HCL 8/31-01-2022 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a imobilului , teren in suprafata de 800 mp., domeniul privat al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31463, inscris in Cartea funciara 31463 intravilan - UAT comuna Mahmudia 25-02-2022 -
HCL 7/31-01-2022 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a imobilului in suprafata de 7750 mp., domeniul public al comunei Mahmudia , cu numar cadastral 31158, inscris in Cartea funciara 31158 intravilan- UAT comuna Mahmudia 25-02-2022 -
HCL 6/31-01-2022 de aprobare a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mahmudia, pentru semestrul II al anului 2021 25-02-2022 -
HCL 5/31-01-2022 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2022 25-02-2022 -
HCL 4/31-01-2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea , sortarea , transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivel de UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea 25-02-2022 -
HCL 3/31-01-2022 privind stabilirea salariilor, incepand cu 1 ianuarie 2022, pentru personalul angajat in baza acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Tulcea , acord de cooperare avand ca obiect organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Compartimentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia , judetul Tulcea 25-02-2022 -
HCL 2/31-01-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni 25-02-2022 -
HCL 1/31-01-2022 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2022 - 2023 25-02-2022 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină