• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mahmudia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 82/29-10-2021 privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,, MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA" propus spre finantare in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 08-11-2021 -
HCL 81/29-10-2021 privind indreptarea unei erori materiale din preambulul Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu Nr.63 din 30 septembrie 2021- privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Mahmudia a terenului in suprafata de 831 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , judetul Tulcea, identificat cadastral in Tarla 67 Parcela N2729 08-11-2021 -
HCL 80/29-10-2021 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 400 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit doamnei TUGUI DOINA in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 08-11-2021 -
HCL 79/29-10-2021 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 400 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit doamnei Chrila Alina in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 08-11-2021 -
HCL 78/29-10-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni 08-11-2021 -
HCL 77/29-10-2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 08-11-2021 -
HCL 76/29-10-2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021 08-11-2021 -
HCL 75/29-10-2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mahmudia in Comisia de evaluare a probei de interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct la Scoala Profesionala ,,VASILE BACALU ,, MAHMUDIA . 08-11-2021 -
HCL 74/29-10-2021 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.52 din 07.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei MAHMUDIA , prin atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii 08-11-2021 -
HCL 73/29-10-2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului III an 2021 08-11-2021 -
HCL 72/30-09-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, Asfaltare strazi in comuna Mahmudia, judetul Tulcea ,, propus a se realiza in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" 11-10-2021 -
HCL 71/30-09-2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.53 din 7.07.2021- privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului in suprafata de 1800 mp. din totalul de 3000 mp., identificat cu numar cadastral 31181, inscris in Cartea funciara nr.31181, aflat in domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea, in favoarea Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania, in vederea construirii in localitatea Mahmudia a unui Centru de Educatie si Cultura pe specificul Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania 11-10-2021 -
HCL 70/30-09-2021 privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2021 11-10-2021 -
HCL 69/30-09-2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021 11-10-2021 -
HCL 68/30-09-2021 privind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 11-10-2021 -
HCL 67/30-09-2021 aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I al anului 2021. 11-10-2021 -
HCL 66/30-09-2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale ,, VASILE BACALU ,, din localitatea Mahmudia pentru anul scolar 2021-2022 11-10-2021 -
HCL 65/30-09-2021 pentru analiza cererii doamnei PRICOP GEORGIANA CRISTINA, cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , prin care solicita atribuirea unei suprafete de 500 mp. teren pentru construirea unei locuinte , conform Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 11-10-2021 -
HCL 64/30-09-2021 pentru analiza cererii doamnei PISTEA ANDREEA, cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , prin care solicita atribuirea unei suprafete de 500 mp. teren pentru construirea unei locuinte , conform Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 11-10-2021 -
HCL 63/30-09-2021 privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Mahmudia a terenului in suprafata de 831 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , judetul Tulcea, identificat cadastral in Tarla 67 Parcela N2729 11-10-2021 -
HCL 62/30-09-2021 privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2021- 2022 11-10-2021 -
HCL 61/30-08-2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire pana la data de 24.05.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.221/12.09.2019 in suma de 279.291,04 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 279.291,04 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare piata agroalimentara si amenajare statie autobuz” com.Mahmudia, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C1920072X201923801043/24.05.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 06-09-2021 -
HCL 60/30-08-2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire pana la data de 15.12.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.171/17.05.2018 in suma de 2.143.179,63 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.143.179,63 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, judetul Tulcea” com.Mahmudia, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C0720R0I0011723800017/15.12.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea I 06-09-2021 -
HCL 59/30-08-2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2022 06-09-2021 -
HCL 58/30-08-2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021 06-09-2021 -
HCL 57/30-08-2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2021 06-09-2021 -
HCL 56/30-08-2021 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni 06-09-2021 -
HCL 55/07-07-2021 privind implementarea proiectului ,, DOTAREA CU APARATURA DISPENSAR MEDICAL MAHMUDIA ,, 17-07-2021 -
HCL 54/07-07-2021 privind stabilirea coeficientilor care determina salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual , precum si din cadrul serviciilor publice din cadrul Primariei comunei Mahmudia, judetul Tulcea. 17-07-2021 -
HCL 53/07-07-2021 ROMANIA JUDETUL TULCEA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAHMUDIA Localitatea Mahmudia, strada Geolog Vasile Bacalu Nr.19 , Cod Postal 827130 Telefon: 0240545543 ; Fax: 0240545390 e-mail primaria@mahmudia.ro H O T A R A R E A Nr.53 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului in suprafata de 1800 mp. din totalul de 3000 mp., identificat cu numar cadastral 31181, inscris in Cartea funciara nr.31181, aflat in domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea, in favoarea Comunitatii Rusilor Lip 17-07-2021 -
HCL 52/07-07-2021 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei MAHMUDIA , prin atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii 17-07-2021 -
HCL 51/07-07-2021 privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Mahmudia a unor suprafete de teren fara constructii , situate pe teritoriul administrativ al comunei Mahmudia , 722 mp. teren intravilan identificat cadastral in Tarla 76 Parcela N2805 si 7613 mp. teren extravilan identificat cadastral in Tarla 43 , Parcela N297 17-07-2021 -
HCL 50/09-06-2021 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea , in domeniul public al comunei Mahmudia. 15-06-2021 -
HCL 49/09-06-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA 15-06-2021 -
HCL 48/28-05-2021 privind acordarea unui mandat special domnului Serpescu Ion , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice la nivelul intregii arii de operare/delegare pentru Operatorul regional SC. Aquaserv SA Tulcea 12-06-2021 -
HCL 47/28-05-2021 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri intre comuna Mahmudia reprezentata prin Consiliul Local Mahmudia si doamna Lucian Ioana domiciliata în mun.Tulcea Str.Babadag Nr.15 , Bloc 7 , Sc.C , Ap.16 12-06-2021 -
HCL 46/28-05-2021 privind stabilirea consumului de carburanti la autovehiculele si utilajele aflate in dotarea UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea 12-06-2021 -
HCL 45/28-05-2021 pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020 12-06-2021 -
HCL 44/28-05-2021 privind aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren intravilan in suprafata de 800 mp., proprietate privata a comunei Mahmudia, teren aferent imobilului casa de locuit proprietatea domnului ANEFI JANIR , situata in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea 12-06-2021 -
HCL 43/28-05-2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I an 2021 12-06-2021 -
HCL 42/28-05-2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 2.000.000 lei, pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local 12-06-2021 -
HCL 41/28-05-2021 privind insusirea Raportului Primarului comunei Mahmudia privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Mahmudia, pe anul 2020 12-06-2021 -
HCL 40/28-05-2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2021 12-06-2021 -
HCL 39/28-05-2021 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 500 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei TULCEANU ANDREEA MAGDALENA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 12-06-2021 -
HCL 38/28-05-2021 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 500 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei MOROIANU DANIELA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 12-06-2021 -
HCL 37/28-05-2021 H O T A R A R E A Nr.37 privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 500 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului DAMIAN MARIUS - TRAIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 12-06-2021 -
HCL 36/28-05-2021 privind aprobarea Statutului comunei Mahmudia, judetul Tulcea 12-06-2021 -
HCL 35/28-05-2021 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Mahmudia 12-06-2021 -
HCL 34/28-05-2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2021 12-06-2021 -
HCL 33/21-04-2021 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil, teren intravilan in suprafata de 907 mp., aflat in proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 1310 si funciara nr. 30259 27-04-2021 -
HCL 32/21-04-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni 27-04-2021 -
HCL 31/21-04-2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2021 27-04-2021 -
HCL 30/21-04-2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 27-04-2021 -
HCL 29/21-04-2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil , teren intravilan in suprafata de 1930 mp., categoria de folosinta arabil , identificat cadastral in Tarla 67, Parcela 2508 , Carte funciara nr.32812, apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia 27-04-2021 -
HCL 28/21-04-2021 aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si ACOR - Filiala judeteana Tulcea , Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia 27-04-2021 -
HCL 27/21-04-2021 privind desemnarea doamnei Dacef Daniela pe functia de ,,Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta ,, al unitatii administrativ - teritoriale MAHMUDIA 27-04-2021 -
HCL 26/21-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 27-04-2021 -
HCL 25/12-04-2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire pana la data de 24.11.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.221/12.09.2019 in suma de 279.291,04 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 279.291,04 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare piata agroalimentara si amenajare statie autobuz” com.Mahmudia, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C1920072X201923801043/24.05.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 17-04-2021 -
HCL 24/02-04-2021 privind aprobarea executarii in regim de urgenta a unor lucrari de decolmatare prin dragare pe canalul din incinta ,,CARASUHAT ,, proprietatea privata a comunei Mahmudia, pe o distanta de 1150 ml. 11-04-2021 -
HCL 23/18-03-2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unui imobil proprietatea privata a comunei Mahmudia , reprezentand un apartament cu 2 camere, situat in localitatea Mahmudia , strada Zorilor nr.13, bloc 48 , Sc.B , etaj 4 , ap.16 . 29-03-2021 -
HCL 22/18-03-2021 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui imobil, proprietatea privata a comunei Mahmudia, reprezentand un apartament cu 4 camere situat in localitatea Mahmudia , Strada Soarelui nr. 2 , Bloc minier mare , scara B , ap.19 , nivel parter 29-03-2021 -
HCL 21/18-03-2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2021 29-03-2021 -
HCL 20/18-03-2021 privind aprobarea darii in folosinta gratuita, Bisericii Ortodoxe de Rit Stravechi ,,SF.NICOLAE,, din localitatea Mahmudia, a suprafetei de 20 mp. teren din domeniul privat al comunei Mahmudia , teren aferent obiectivului ,,Troita Bisericii Sf.Nicolae de rit stravechi ,, indentificata in intravilanul localitatii Mahmudia , Tarla 85 , Parcela Cc867 29-03-2021 -
HCL 19/18-03-2021 privind aprobarea solicitării de trecere a bunurilor imobile ”Port Mahmudia, teren portuar”, ”Pereu la debarcader”, ”Consolidare cheu”, ”Pereu la dana dolomita”, ”Cheu pereat et.III” și ”Cheu pereat estacadă et.III” din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, concesionate Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al comunei Mahmudia, județul Tulcea 29-03-2021 -
HCL 18/18-03-2021 privind închirierea prin licitaţie publică a suprafetei de 1061 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 66, Parcela N2469 , din domeniul privat al comunei Mahmudia , pentru amenajarea provizorie a unui depozit de lemne pentru foc pentru deservirea populatiei 29-03-2021 -
HCL 17/15-02-2021 privind stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere anuala a bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea 21-02-2021 -
HCL 16/15-02-2021 privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia a suprafetei de teren de 15927 mp. , situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 66 Parcela N2469. 21-02-2021 -
HCL 15/15-02-2021 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare aferente semestrului II al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, la nivel de U.A.T comuna Mahmudia, judetul Tulcea 21-02-2021 -
HCL 14/15-02-2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii in cadrul Asociatiei 21-02-2021 -
HCL 13/29-01-2021 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,, AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI,, satul Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea. 07-02-2021 -
HCL 12/29-01-2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2020 07-02-2021 -
HCL 11/29-01-2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 5 imobile, terenuri fara constructii , apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia 07-02-2021 -
HCL 10/29-01-2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 3 imobile, terenuri fara constructii , apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, destinate pentru construire ,, Pensiuni si Case de vacanta,, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.47 din 18 mai 2020. 07-02-2021 -
HCL 9/29-01-2021 privind stabilirea salariilor, incepand cu 1 ianuarie 2021, pentru personalul angajat in baza acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Tulcea , acord de cooperare avand ca obiect organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Compartimentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia , judetul Tulcea 07-02-2021 -
HCL 8/29-01-2021 privind transmiterea cu titlu gratuit a autoturismului marca DACIA, tipul SD/LSDJJ/Logan, an fabricatie 2006, 5 locuri , din patrimoniul comunei Mahmudia in patrimoniul comunei Nalbant , judetul Tulcea 07-02-2021 -
HCL 7/29-01-2021 aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020. 07-02-2021 -
HCL 6/29-01-2021 privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat 07-02-2021 -
HCL 5/29-01-2021 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2021 07-02-2021 -
HCL 4/29-01-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni 07-02-2021 -
HCL 3/29-01-2021 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Mahmudia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.92 din 30 septembrie 2019 07-02-2021 -
HCL 2/29-01-2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia , care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mahmudia 07-02-2021 -
HCL 1/29-01-2021 privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2021 - 2022 07-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină