MASURI SI INSTRUMENTE DESTINATE
ÎMBUNATAȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL
ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA

Cererea de finantare
 Cod SIPOCA 1161
Cod MySMIS 154660
Contract de finantare nr. 681/14.04.2022

 

JUDETUL TULCEA
PROIECT COFINANTAT DIN
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PROGRAM OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA


AXA PRIORITARA
„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”

 

OPERATIUNEA
Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului consta în consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activitații la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificarii procedurilor administrative si reducerii birocrației pentru cetațeni, implementând masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) si front-office pentru serviciile publice furnizate cetațenilor.

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

 

Durata implementarii proiectului: 16 luni

Proiect inceput in data de 14.04.2022

Termen de finalizare - 31.07.2023

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1: Dezvoltarea capacitații necesare în vederea fundamentarii deciziilor si planificarii strategice pe termen lung, prin implementare de masuri si instrumente pentru planificare strategica, inclusiv elaborarea Planului Strategic Instituțional (PSI) al UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea pentru perioada 2023-2027
2. OS2: Optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificarii procedurilor administrative aplicabile cetațenilor, atât din perspectiva front-office, pentru asigurarea accesului online la serviciile publice, cât si back-office, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetațenilor din domeniile de competența exclusiva si partajata ale administrației publice locale.
3. OS3: Dezvoltarea cunostințelor si abilitaților personalului din cadrul UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competentelor /cunostințelor dobândite pentru 14 persoane din cadrul grupului ținta, în ceea ce priveste utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului si 10 persoane din cadrul grupului ținta instruite în domeniul planificarii strategice.

 

Grupul Tinta include 43 de persoane, din care 2 demnitari, 11 persoane ocupând funcții publice, 19 persoane reprezentând personal contractual (conform organigramei Anexa 2 la HCL 40/2021), respectiv 11 consilieri locali.

 

Valoarea totală a proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 2.546.471,45 lei, din care: Valoarea eligibilă este de 2.495.542,02 lei; Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0 lei.
Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanțare, fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:
AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 2.495.542,02 lei, echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

 

REZULTATE

1. Rezultat program 1. Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung- Rezultat proiect 1. Elaborare Planului Strategic Instituțional al UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea 2023-2027
2. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni implementate - Rezultat proiect 2. Sistem informatic integrat ce furnizeaza digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor si asigurând accesul online la servicii publice gestionate de UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea.
3. Rezultat program 5. Cunostințe si abilitați ale personalului din autoritațile si instituțiile publice locale îmbunatațite, in vederea sprijinirii masurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3. 14 de persoane din cadrul grupului ținta,
instruite în ceea ce priveste utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului si 10 persoane din cadrul grupului
ținta instruite în domeniul planificarii strategice.

 

Dezvoltarea Durabila

Printre efectele implementarii proiectului, prin prisma dezvoltarii durabile, se poate enumera utilizarea eficienta si responsabila a resurselor.

Poluatorul plătește:
Proiectul respecta principiul ,,poluatorul plateste", conform caruia poluatorul este obligat sa suporte cheltuielile pentru realizarea masurilor de prevenire a poluarii sau sa plateasca pentru pagubele provocate de poluare. Proiectul contribuie la aplicarea principiilor orizontale din Acordul de Parteneriat (sectiunea 1B- Aplicarea principiilor orizontale mentionate la articolele 5, 7, 8 din Regulamentul UE nr.1303/2013), referitor la dezvoltarea durabila, inclusiv respectarea principiului ,,poluatorul plateste". Instituirea principiului poluatorul plateste asigura reflectarea in pretul produselor a costurilor de productie, incluzând costurile asociate poluarii, degradarii resurselor si prejudicierii mediului. Costurile pentru protectia mediului sunt reflectate in pretul fiecarui bun. Rezultatul consta in aceea ca,produsele mai putin poluante vor necesita costuri mai reduse, iar consumatorii se vor putea orienta catre produsele mai putin poluante.
Consecintele majore se vor concretiza într-o utilizare mai eficienta a resurselor si in generarea unei poluari mai reduse.
În cadrul proiectului sunt respectate urmatoarele categorii de criterii privind performantele ecologice: reducerea sau eliminarea materialelor nedegradabile; designul durabil; longevitatea produsului/extinderea ciclului de viata: conservarea energiei, costurile eliminarii deseurilor fiind suportate de catre detinatorul de deseuri, manipulate de un colector de deseuri sau de catre o întreprindere si/sau de catre posesorul anterior sau producatorul de la care provine deseul (conform Directivei 2006/12/CE articolul 15).

Protecția biodiversității:
În masura aplicabilitații, proiectul respecta si asigura protecția biodiversitații. Toate activitațile proiectului sunt concepute a se desfasura in locații amenajate corespunzator tipului specific de activitate. În vederea protejarii acestui valoros capital natural si asigurarii unei stari favorabile de conservare a habitatelor naturale, vom utiliza preponderant în activitațile întreprinse materiale ecologice, iar deseurile rezultate în urma implementarii proiectului vor fi predate organizațiilor autorizate pentru preluare deseurilor in vederea reciclarii acestora. In amenajarea spațiilor de derularea a activitaților proiectului vom implementa conceptele biodiversitații prin prisma faptului ca vom opta in preponderenta pentru materiale si produse ecologice, naturale, durabile, reciclabile. De asemenea, vom avea in vedere reducerea consumului de energie neregenerabila si generare de deseuri.
Utilizarea eficientă a resurselor:
Dezvoltarea durabila este urmarita pe tot parcursul proiectului, proiectul conformându-se principiilor Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 cu privire la cresterea competitivitații si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere. Soluțiile inovative implementate prin proiect sunt produse TIC – exponente al dezvoltarii durabile, promovând tehnologiile curate si reducerea resurselor de consum. În cadrul proiectului, la nivelul echipei de implementare utilizarea eficienta a resurselor se va materializa prin eliminarea hârtiei din circuitul intern al documentelor, includerea unui mesaj privind protejarea mediului în corespondența
electronica.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice:
Prin integrarea în sfera serviciilor publice, soluțiile propuse asigura realizarea de economii de resurse prin prisma promovari serviciilor electronice dezvoltate si implicit adoptarea de catre public a conceptelor „verzi” în contextul facilitarii accesului la informații specifice în mediu virtual. Prin rezultatele sale, proiectul promoveaza utilizarea unui mediu digital reglementat, eficient si securizat, care permite utilizatorilor sai sa poata interacționa într-o maniera eficienta si eficace cu furnizorii de servicii publice. Pentru atenuarea schimbarilor climatice în cadrul proiectului se va avea în vedere utilizarea cât mai îndelungata a luminii naturale, identificarea de spații pentru
desfasurarea proiectului în care se vor monta corpuri de iluminat care sa reduca consumul de energie si emisiile de caldura.
Reziliență la dezastre: În masura aplicabilitații, proiectul asigura respectarea acestui principiu.
Locațiile în care se vor desfasura activitațile proiectului se afla într-o arie geografica cu risc seismic scazut motiv pentru care construcțiile în care se regasesc spațiile destinate proiectului sunt realizate cu respectarea legislației în vigoare. Pentru fiecare spațiu în parte se va verifica sau completa, marcarea traseului de evacuare în caz de dezastre, iar participanții si echipa de implementare a proiectului vor fi instruiți in legatura cu protecția împotriva dezastrelor. Fiecare spațiu în care se vor desfasura activitați din cadrul proiectului va fi autorizat conform legii pentru activitațile specifice respective si va avea prevazute extinctoare. Elementele de baza privind comportamentul la dezastre si primul ajutor vor fi prezentate tuturor celor implicați in proiect.

EGALITATEA DE SANSE
Egalitate de gen

Principiul egalitații de sanse va fi aplicat in toate etapele implementarii proiectului: elaborarea proiectului, implementarea ulterioara a acestuia, realizarea procedurilor de achiziție, in managementul proiectului si in identificarea grupurilor ținta. Prin prisma rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru toți beneficiarii finali (cetațeni), indiferent de sex. Religie, etnie, si îsi aduce totodata aportul la dezvoltarea societații informaționale, care sprijina prin însasi definiția sa egalitatea de sanse. Proiectul promoveaza accesibilitatea persoanelor la servicii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitați. Recrutarea personalului implicat in elaborarea, managementul, implementarea proiectului, se va face cu respectarea legislației in vigoare in Romania privind egalitatea de sanse si nediscriminarea pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitați sau vârsta.

Nediscriminare

Solicitantul va asigura condițiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in implementarea proiectului (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). Solicitantul se angajeaza sa respecte legislația anti-discriminare in contextul recunoasterii faptului ca angajații sunt cea mai importanta resursa a unei organizații. In acest sens, solicitantul dezvolta o abordare unitara in politicile si practicile de management si resurse umane atât in relația cu angajații, clienții si comunitatea. Promovarea principiului egalitații de sanse in practicile de angajare, selecție si menținere a angajaților va avea rezultate
pozitive prin diminuarea fluctuațiilor de personal, care determina economii privind costurile de recrutare si instruire.
Relativ la activitatea de achiziții, pe întreaga durata de implementare a proiectului, in vederea atingerii obiectivelor acestuia, atribuirea si derularea contractelor se realizeaza prin procedurile aplicabile conform legislației in vigoare. Se vor respecta instrucțiunile de achiziții aplicabile conform legislației in vigoare, garantându-se tratamentul egal si nediscriminarea operatorilor economici.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Soluțiile informatice ce vor fi implementate prin proiect vor include funcționalitați specifice ce vor facilita accesul pentru persoanele cu dizabilitați.
Prin rezultatele generate în contextul soluțiilor implementate, proiectul respecta conceptul de accesibilitate asa cum este definit in Strategia europeana a dizabilitații 2010 – 2020- Reînnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere” ca „posibilitatea asigurata persoanelor cu dizabilitați de a avea acces, in condiții de egalitate cu ceilalți cetațeni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informații si comunicare, precum si la alte facilitați si servicii”. Soluțiile inovative implementate prin proiect promoveaza/optimizeaza accesibilitatea persoanelor/grupurilor dezavantajate. În special, proiectul promoveaza accesibilitatea la tehnologia informației si a comunicațiilor, în scopul realizarii incluziunii grupurilor dezavantajate cu acces limitat sau problematic.

PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE 2014-2020

Editor: UAT COMUNA MAHMUDIA
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei