• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mahmudia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
88 26-11-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind darea in administrare catre Scoala Profesionala ,,VASILE BACALU,, din localitatea Mahmudia a imobilului ,, Sala de educatie fizica scolara in comuna Mahmudia, sat Mahmudia, jud.Tulcea,, si a terenului aferent constructiei in suprafata de 1200 mp. , imobil situat in intravilanul localitatii Mahmudia,domeniul public al comunei Mahmudia, identificat in Tarla 53, Parcela CC1743/1/2, cu nr.cadastral 34479 - -   - -
87 25-11-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Mahmudia, a imobilului - teren intravilan in suprafata de 1200 mp. , avand categoria de folosinta curti constructii, situat in localitatea Mahmudia, Tarla 53 Parcela CC1743/1/2, cu nr.cadastral 34479 teren aferent constructiei cu denumirea : ,, Sala de educatie fizica scolara in comuna Mahmudia, sat Mahmudia, jud.Tulcea,, . - -   - -
86 18-11-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Mahmudia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2022 - 2023 da 2021-11-18   -
85 16-11-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind alocarea sumei de 50 .000 lei , din bugetul local an 2021, pentru organizarea si sarbatorirea ,, Pomului de Craciun an 2021,, in comuna Mahmudia - -   - -
84 16-11-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei PISTEA ANDREEA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
83 16-11-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 400 mp. , intravilan din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei SCAPAU - DECA MIRELA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
82 08-11-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2021-2022 pentru elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Mahmudia - -   - -
81 29-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,, MODERNIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA MAHMUDIA, JUDETUL TULCEA" propus spre finantare in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" - -   - -
80 29-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind indreptarea unei erori materiale din preambulul Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu Nr.63 din 30 septembrie 2021- privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Mahmudia a terenului in suprafata de 831 mp., situat in intravilanul localitatii Mahmudia , judetul Tulcea, identificat cadastral in Tarla 67 Parcela N2729 - -   - -
79 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 400 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit doamnei TUGUI DOINA in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
78 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren in suprafata de 400 mp. apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, atribuit doamnei Chrila Alina in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
77 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
76 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 - -   - -
75 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021 - -   - -
74 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mahmudia in Comisia de evaluare a probei de interviu in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct la Scoala Profesionala ,,VASILE BACALU ,, MAHMUDIA - -   - -
73 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mahmudia cu nr.52 din 07.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei MAHMUDIA , prin atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii - -   - -
72 21-10-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului III an 2021 - -   - -
71 30-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,, Asfaltare strazi in comuna Mahmudia, judetul Tulcea ,, propus a se realiza in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" - -   - -
70 29-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind modificarea Hotararii Consiliului Local Mahmudia cu nr.53 din 7.07.2021- privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului in suprafata de 1800 mp. din totalul de 3000 mp., identificat cu numar cadastral 31181, inscris in Cartea funciara nr.31181, aflat in domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea, in favoarea Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania, in vederea construirii in localitatea Mahmudia a unui Centru de Educatie si Cultura pe specificul Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania - -   - -
69 24-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2021 - -   - -
68 24-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021 - -   - -
67 22-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I al anului 2021. - -   - -
66 08-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mahmudia, in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale ,, Vasile Bacalu,, din localitatea Mahmudia pentru anul scolar 2021-2022 - -   - -
65 08-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; pentru analiza cererii doamnei PRICOP GEORGIANA CRISTINA, cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , prin care solicita atribuirea unei suprafete de 500 mp. teren pentru construirea unei locuinte , conform Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - -   - -
64 08-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; pentru analiza cererii doamnei PISTEA ANDREEA, cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , prin care solicita atribuirea unei suprafete de 500 mp. teren pentru construirea unei locuinte , conform Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - -   - -
63 06-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Mahmudia a terenului in suprafata de 831 mp. situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 67 Parcela N2729 - -   - -
62 03-09-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Planului privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei Mahmudia in perioada sezonului rece 2021- 2022 - -   - -
61 24-08-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea solicitarii de prelungire pana la data de 24.05.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.221/12.09.2019 in suma de 279.291,04 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 279.291,04 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare piata agroalimentara si amenajare statie autobuz” com.Mahmudia, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C1920072X201923801043/24.05.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale. - -   - -
60 24-08-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea solicitarii de prelungire pana la data de 15.12.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.171/17.05.2018 in suma de 2.143.179,63 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.143.179,63 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Mahmudia, judetul Tulcea” com.Mahmudia, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C0720R0I0011723800017/15.12.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea I - -   - -
59 16-08-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea da 2021-08-16   -
58 04-08-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2021 - -   - -
57 30-07-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2022 da 2021-07-30   -
56 22-07-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului II an 2021 - -   - -
55 22-07-2021 UNCU VASILICĂ, Viceprimar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
54 19-07-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Mahmudia, judetul Tulcea da 2021-07-19   -
53 01-07-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind implementarea proiectului ,, DOTAREA CU APARATURA DISPENSAR MEDICAL MAHMUDIA ,, - -   - -
52 01-07-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea coeficientilor care determina salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual , precum si din cadrul serviciilor publice din cadrul Primariei comunei Mahmudia, judetul Tulcea. - -   - -
51 30-06-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului in suprafata de 1800 mp. din totalul de 3000 mp., identificat cu numar cadastral 31181, inscris in Cartea funciara nr.31181, aflat in domeniul privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea, in favoarea Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania, in vederea construirii in localitatea Mahmudia a unui Centru de Educatie si Cultura pe specificul Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania - -   - -
50 29-06-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al comunei MAHMUDIA , prin atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii - -   - -
49 28-06-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Mahmudia a unor suprafete de teren fara constructii , situate pe teritoriul administrativ al comunei Mahmudia , 722 mp. teren intravilan identificat cadastral in Tarla 76 Parcela N2805 si 7613 mp. teren extravilan identificat cadastral in Tarla 43 , Parcela N297 - -   - -
48 03-06-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea , in domeniul public al comunei Mahmudia. - -   - -
47 03-06-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA - -   - -
46 21-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea unui mandat special domnului Serpescu Ion , primarul comunei Mahmudia, in calitate de reprezentant al UAT comuna Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice la nivelul intregii arii de operare/delegare pentru Operatorul regional SC. Aquaserv SA Tulcea - -   - -
45 20-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri intre comuna Mahmudia reprezentata prin Consiliul Local Mahmudia si doamna Lucian Ioana domiciliata în mun.Tulcea Str.Babadag Nr.15 , Bloc 7 , Sc.C , Ap.16 - -   - -
44 19-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea consumului de carburanti la autovehiculele si utilajele aflate in dotarea UAT comuna Mahmudia, judetul Tulcea - -   - -
43 19-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020 - -   - -
42 18-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren intravilan in suprafata de 800 mp., proprietate privata a comunei Mahmudia, teren aferent imobilului casa de locuit proprietatea domnului ANEFI JANIR , situata in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea - -   - -
41 17-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului I an 2021 - -   - -
40 17-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind insusirea Raportului Primarului comunei Mahmudia privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Mahmudia, pe anul 2020 - -   - -
39 13-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 2.000.000 lei, pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local - -   - -
38 12-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Mahmudia pentru anul 2021 - -   - -
37 11-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 500 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei TULCEANU ANDREEA MAGDALENA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
36 11-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 500 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , doamnei MOROIANU DANIELA , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
35 11-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata totala de 500 mp. , intravilan , din domeniul privat al comunei Mahmudia , domnului DAMIAN MARIUS - TRAIAN , cu domiciliul in localitatea Mahmudia , judetul Tulcea , pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
34 06-05-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea Statutului comunei Mahmudia , judetul Tulcea da 2021-05-06   -
33 28-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Mahmudia da 2021-04-28   -
32 26-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL AQUA SRL MAHMUDIA, pentru anul 2021 - -   - -
31 15-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea dezmembrarii unui imobil, teren intravilan in suprafata de 907 mp., aflat in proprietatea privata a comunei Mahmudia, identificat cu nr.cadastral 1310 si funciara nr. 30259 - -   - -
30 15-04-2021 UNCU VASILICĂ, Viceprimar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
29 15-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Mahmudia pe anul 2021 - -   - -
28 14-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 - -   - -
27 14-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 - -   - -
26 14-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil , teren intravilan in suprafata de 1930 mp., categoria de folosinta arabil , identificat cadastral in Tarla 67, Parcela 2508 , Carte funciara nr.32812, apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia - -   - -
25 14-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; aprobarea majorarii contributiei financiare a comunei Mahmudia in cadrul Acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si ACOR - Filiala judeteana Tulcea , Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia - -   - -
24 13-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind desemnarea doamnei Dacef Daniela pe functia de ,,Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta ,, al unitatii administrativ - teritoriale MAHMUDIA - -   - -
23 13-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 - -   - -
22 08-04-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind privind aprobarea solicitarii de prelungire pana la data de 24.11.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.221/12.09.2019 in suma de 279.291,04 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 279.291,04 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare piata agroalimentara si amenajare statie autobuz” com.Mahmudia, jud.Tulcea, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C1920072X201923801043/24.05.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor - -   - -
21 29-03-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea executarii in regim de urgenta a unor lucrari de decolmatare prin dragare pe canalul din incinta ,,CARASUHAT ,, proprietatea privata a comunei Mahmudia, pe o distanta de 1150 ml. - -   - -
20 10-03-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unui imobil proprietatea privata a comunei Mahmudia , reprezentand un apartament cu 2 camere, situat in localitatea Mahmudia , strada Zorilor nr.13, bloc 48 , Sc.B , etaj 4 , ap.16 . - -   - -
19 09-03-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui imobil, proprietatea privata a comunei Mahmudia, reprezentand un apartament cu 4 camere situat in localitatea Mahmudia , Strada Soarelui nr. 2 , Bloc minier mare , scara B , ap.19 , nivel parter - -   - -
18 04-03-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2021 - -   - -
17 03-03-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea darii in folosinta gratuita, Bisericii Ortodoxe de Rit Stravechi ,,SF.NICOLAE,, din localitatea Mahmudia, a suprafetei de 20 mp. teren din domeniul privat al comunei Mahmudia , teren aferent obiectivului ,,Troita Bisericii Sf.Nicolae de rit stravechi ,, indentificata in intravilanul localitatii Mahmudia , Tarla 85 , Parcela Cc867 - -   - -
16 02-03-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea solicitării de trecere a bunurilor imobile ”Port Mahmudia, teren portuar”, ”Pereu la debarcader”, ”Consolidare cheu”, ”Pereu la dana dolomita”, ”Cheu pereat et.III” și ”Cheu pereat estacadă et.III” din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, concesionate Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al comunei Mahmudia, județul Tulcea - -   - -
15 24-02-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind închirierea prin licitaţie publică a suprafetei de 1061 mp. teren intravilan, identificat in Tarla 66, Parcela N2469 , din domeniul privat al comunei Mahmudia , pentru amenajarea provizorie a unui depozit de lemne pentru foc pentru populatie - -   - -
14 08-02-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere anuala a bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Mahmudia, judetul Tulcea - -   - -
13 08-02-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind includerea in domeniul privat al comunei Mahmudia a suprafetei de teren de 15927 mp. , situat in intravilanul localitatii Mahmudia , identificat cadastral in Tarla 66 Parcela N2469. - -   - -
12 05-02-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare aferente semestrului II al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, la nivel de U.A.T comuna Mahmudia, judetul Tulcea - -   - -
11 04-02-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Mahmudia in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare ,, Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea,, pentru a vota aprobarea primirii de noi membrii in cadrul Asociatiei - -   - -
10 22-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,, AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI,, satul Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea. - -   - -
9 20-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Mahmudia, la finele trimestrului IV an 2020 - -   - -
8 20-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 5 imobile, terenuri fara constructii , apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, - -   - -
7 20-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 3 imobile, terenuri fara constructii , apartinand domeniului privat al comunei Mahmudia, destinate pentru construire ,, Pensiuni si Case de vacanta,, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.47 din 18 mai 2020. - -   - -
6 19-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind stabilirea salariilor, incepand cu 1 ianuarie 2021, pentru personalul angajat in baza acordului de cooperare incheiat intre comuna Mahmudia si Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Tulcea , acord de cooperare avand ca obiect organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Compartimentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mahmudia , judetul Tulcea - -   - -
5 19-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind transmiterea cu titlu gratuit a autoturismului marca DACIA, tipul SD/LSDJJ/Logan, an fabricatie 2006, 5 locuri , din patrimoniul comunei Mahmudia in patrimoniul comunei Nalbant , judetul Tulcea - -   - -
4 18-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020. - -   - -
3 18-01-2021 ŞERPESCU ION, Primar; privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat - -   - -
2 14-01-2021 UNCU VASILICĂ, Viceprimar; privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2021 - -   - -
1 14-01-2021 UNCU VASILICĂ, Viceprimar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Mahmudia pe o perioada de 3 luni - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină